อาชีพในอาเซียน อาชีพการสำรวจ ( Surveying Qualifications )ผู้ปฏิบัติงาน การแปล - อาชีพในอาเซียน อาชีพการสำรวจ ( Surveying Qualifications )ผู้ปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อาชีพในอาเซียน อาชีพการสำรวจ ( Surv


อาชีพในอาเซียน อาชีพการสำรวจ ( Surveying Qualifications )
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำเพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรืองานอื่นๆโดยกำหนดสถานที่ตั้ง
2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศตรวจสอบบันทึกแผนที่แผนผังโฉนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้นซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ
3. ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศโต๊ะสำรวจและเครื่องมือสำรวจอื่นๆ
4. สำรวจและสั่งงานผู้ช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนดและเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆความสูงชันเส้นและมุมความสูงต่ำของพื้นดินและข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดินพื้นที่ใต้ดินและพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆและการคำนวณรวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน
เงินเดือน ช่างสำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้
ราชการ เอกชน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500
สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าจ้างประจำแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ บำนาญ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทันการใช้งาน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

A career in ASEAN. Job Survey (surveying qualifications)
.Workers in this occupation were controlled and surveyed the land and water bodies. Mapping or charts for construction work, mining or other operations. The determination of the location.The survey sea mining and exploration, and other types. As assistant to the survey on the use And maintenance tools. In operation. Help interpret the data obtained from the field. And other similar works
.Guidelines for occupational
1. Control and survey the land and water for construction, mapping or charting mining or other designated location
2.Drawing topographic maps, charts, check the title deeds and related documents and calculations required for initial survey work
3.Check and adjust the leveling camera or camera mapping table compass survey and other survey tools
4.Survey and the Assistant to the operation meets the specified location, and the certainty of the measurements between various points and steep lines and the height of the ground and on the surface area of ​​the basement. and up.Sorry, underwater
.Five. Perform calculations to determine the validity of the measure
6. I use various measures and calculations, including a draft survey area: 7. Prepare detailed drawings and reports
.Salary Survey at graduation diploma. Diploma. No experience will be approximately as follows: the government payroll. Private vocational 4,700

4500-5500.Diploma 5500 to 6500: 5,740.For the private sector. Salary depending on skills, expertise and qualifications of the individual. In addition to salary. And regular wages. May have been something else in the form of special benefits such as welfare.Bonus, pension, tuition son
.Workers in this occupation work 40 hours per week, may have to work on Saturdays, Sundays and holidays, or overtime. In case you want to install or repair and maintenance work to keep the
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

In ASEAN Professional surveys (Surveying Qualifications)
Workers in this occupation include a supervisor and an exploration of the land and the water to work the map or chart the mining work construction or to other jobs by location. A survey on sea mines and other types of surveys is an Assistant student survey about using and maintaining tools such as operational help translate information from other work and that similar problems
.Guidelines for career
1. Control and survey the land and water to make a map or chart the mining work, construction or other jobs by location
2. The drawing shows how the audit trail terrain maps, land maps and related documents, as well as perform basic calculations that are required for the survey
3. Check and adjust the camera mapping camera, a piece of land or the compass table survey and other survey instruments
4.Explore and order Assistant so that the operation meets the given location, and certainty about the measurement of the height between the lines and corners with low height of the ground surface and underground areas of soil about and organize.
Water under the area.5. perform a calculation to verify the accuracy of the measured
6. Save using various measures and calculations, as well as writing a draft survey that made the area
7. Make a detailed drawing and report
.Salary Survey technician graduate level professional certificates advanced professional certificates that do not have the experience to get the approximate salary:
x. Private

4500 5500-4700 professional certificatesAdvanced professional certificates 5740 5500-6500
The salary rate for a private job, depending on the ability, expertise, and educational background of individuals apart from salary and wages regularly, you may receive special benefits, such as welfare. Children tuition pension bonuses
Workers in this occupation work 40 hours per week may be required to work Saturdays. Sunday and holidays or to work overtime. In cases that require installation or maintenance of machinery, applications
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

career career in Asean countries to explore (Surveying Qualifications)
This includes the professional operator control and make the earth and explore the bottom of the water to make the map or chart construction mining or to other work by the specified locationthe sea and explore the area mining, and other types of survey is a survey of the Assistant, the use and maintenance of tools while at work can help interpret the data from work, and other work in similar
guidelines on the occupation
1. control and make the earth and explore the bottom of the water to make the map or chart construction mining or other location specified by
2.drawing shows the landscape review save the map title and related documents as well as a map to calculate preliminary survey work which is necessary for
3.Check and Adjust camera or camera to measure the map compass survey table tools and explore other
4.Explore the work order and help to direct the operation of a designated place and, of course, to measure between the point of application of the height of the line and in the corner of the high and low ground, and information about the land surface area and the metroThe Kuching Reupah
under the water.5. To make the calculation to verify the accuracy of the measured
6. Save the use of various measures and calculated as well as the drafting area the survey
7. Create detailed drawings and reports
The success of education salary survey Career Certificate level career certificate is not a high-level experience will receive salaries by approximately as follows:

official Career Certificate private 4,700 4,500 - 5,500
High-level professional certificates 5,740 5,500 - 6,500
For the private sector rates of salaries, depending on the capabilities of the particular skills and qualifications of each person other than salaries and wages, and then may be fixed in any other special interests have been in the form of welfare, such asTuition children pension bonus
The operator career this week 40 hours may be required to work Saturday, Sunday and on Public Holidays or to be able to work overtime, in case you want to install or repair work machinery to keep up with the use
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: