ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การแปล - ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ จัดทำโครงการการนิเทศการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยการจัดทำปฏิทิน และแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดำเนินการ และรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามากที่สุดคือ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามากทีสุด คือ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ครูทราบเกี่ยวกับระเบียบการวัดประเมินผลและการเทียบ โอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ครูเข้าใจตรงกัน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามากที่สุด คือ ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจัยของครูให้เป็นรูปธรรม โดยระดมทุนจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุน ควรจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และให้การสนับสนุนครูได้พัฒนาความรู้ทักษะในการทำวิจัยทุกภาคเรียน สามารถนำไปพัฒนาได้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามากที่สุดคือ ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทำสื่อและนวัตกรรมให้กับครูผู้สอน และ ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุน ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ได้มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษามากที่สุด คือ ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
The study found that the academic administration. Curriculum development
.สถานศึกษา มีผู้เสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ จัดทำโครงการการนิเทศการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยการจัดทำปฏิทิน และแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดำเนินการ And report the results to improve.The development of the learning process. The proposed approach in the management of academic institutions the most. Allocate sufficient budget for the evaluation and transfer learning.Meeting the guidelines for teachers about the evaluation and calibration procedures. Transfer to an understanding teacher understanding. Research to improve the quality of education.The teacher should have funded research into concrete. By funding from all sectors to support. Training should promote knowledge and research in the classroom. And to support teachers to develop their skills in research each semester.Media development, innovation and technology for education. Have been proposed in the management of academic institutions the most. Should increase the budget for the preparation of media and innovation for teachers andThe development of learning resources have been proposed in academic administration. What were the most popular mobilize resources from all sectors to support
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Student academic administration guidelines, it was found that the development of course
.Education Someone proposed guidelines in academic administration is prepared to supervise projects using a course to make and appointment calendar. The Board in action, and to report on the results of improvement. The development of the learning process with those proposed guidelines in academic administration, most education is the budget appropriation, enough. The measure and evaluation of learning outcomes transfers Is meeting the guidelines clarify that the teachers know about measurement and evaluation regulations compared? Transfer to meaningfully understand the teacher. Research to improve the quality of education. Is that there should be support of research of the teacher, as the concrete. By fundraising from all sectors should support training to promote knowledge, research, classroom teachers and provides support to develop skills in research knowledge, every semester. The development of media innovation and technology to education has been a proposed guidelines in academic administration, most education was supposed to increase the budget in order to make the media and innovation, with the teachers and. The development of the learning resources are those proposed guidelines in academic administration. Most of the education is to mobilize resources from all sectors support
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The study found that academic work practices for the management of curriculum development
Schools are proposed in the administration's most academic projects, wanon niwat Bangladesh, the course is a system by creating a calendar, and appoint the Board of Directors report on the results of the operation and to develop and improve.the learning process is to develop the proposed guidelines in the administration academic institution is most budget enough to evaluate and measure the impact of the relative transfer study resultsMeeting is set forth guidelines for teachers know about rules and evaluation compared the transfer to create understanding for teachers understand exactly match the research to improve the quality of educationIs there should be capital support of research by teachers, a concrete funding from all sectors, and support should be provided training on research promotion of knowledge in the classroom and support teachers have developed the knowledge, skills in research every semesterthe development of innovation and technology to the media studies are proposed in the administration's most academic schools budget should be increased to Create Media and innovation, and the Khruthe development of the learning source is proposed in the administration's most academic schools funding resources from all sectors to support
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: