ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษา การแปล - ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและก

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากสำหรับฉัน เพราะฉันไม่เก่งและไม่ค่อยได้ใช้ภาษามากนัก ทำให้ยากต่อความเข้าใจ การเรียนในห้องเรียนฉันคิดว่ามันสนุก ฉันชอบอาจารย์มากเพราะอาจารย์ใจดี สอนอย่างค่อยเป็นเป็นค่อยไป แต่บางครั้งอาจารย์ก็พูดเร็วมาก ฉันอยากให้อาจารย์พูดช้าๆกว่านี้ และเวลาสั่งการบ้านอยากให้อาจารย์ค่อยๆอธิบายและพูดภาษาไทยนิดหน่อยในห้องเรียน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Feelings towards the English Language courses and classes in November. I think learning English is difficult for me. Because I do not like and do not use too much. Difficult to understand. Classroom, I think it's fun.I was taught to be gradual. But sometimes I say fast. I wish I spoke more slowly. The time I ordered the house I'm in Thailand speak slowly and explain classroom.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The sense of language learning in krilae Ang I think learning English is difficult for me because I was good and didn't have much language. Makes it difficult to understand. Learning in the classroom, I think it's fun. Teaching is a very little, but sometimes she would speak very fast. I want to say this very slowly over time, and she was ordered home, she gently explains and speak a little Thai in the classroom.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The feeling that there is a language school could intervene easily and study in the room I think the English language is very difficult for me, because I am not very good at and they don't have much to do, use the language is difficult to understand the study in the classroom I think it was funteaching at a gradual pace, but sometimes it is a teacher, I want to say very quickly, a teacher said slowly over time and this order would have a home away from home, and speak Thai teachers gently explained in the classroom a little bit.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: