กันต์ กันตถาวร (ชื่อเล่น: ฟลุ้ค) เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เ การแปล - กันต์ กันตถาวร (ชื่อเล่น: ฟลุ้ค) เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

กันต์ กันตถาวร (ชื่อเล่น: ฟลุ้ค) เก

กันต์ กันตถาวร (ชื่อเล่น: ฟลุ้ค) เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นนักแสดง นายแบบ ดีเจชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนกการเรียนศิลป์ - คำนวณ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองซ์ (สถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่ง) ประจำปี 2003 คู่กับคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบ เดินแบบ ถ่ายภาพนิ่ง จากนั้นไก่ วรายุธ ชักชวนให้ก้าวเข้าสู่วงการ แสดงละครเรื่องแรกคือ ดาวจรัสฟ้า รับบทเป็นจิ๊กโก๋คูณ และยังมีผลงานโฆษณาหลายชิ้น ยังแสดงในมิวสิกวิดีโอ ยังเป็นดีเจของคลื่นอีเอฟเอ็ม[1]
จากนั้นได้เซ็นสัญญากับสังกัดโพลีพลัส แสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือ บ่วงร้ายพ่ายรัก โดยรับบทเป็นเชน ตัวร้ายซึ่งจากบทบาทนี้ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ด 2009 สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์ แต่ไม่ได้รับรางวัล
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Kantathavorn (nickname: Fluke) was born on 6 December2528 actor model DJs Thailand graduating high school art department classes - Calculate Bodindecha (SingSinghaseni) 2, and a graduate degree from the Faculty of Commerce and Accountancy. University(Tutor as one) in 2003, coupled with the ever contemplate. Sewing Smith Thanont Into the entertainment industry as a model, modeling, photography and Chicken Vara FF persuaded to step into the industry. The first stage is brilliantly blue stars.And also the performance of several commercials. Also shown in the music video. Also a DJ EA modulation wave [1]
.Then was signed to the label Poly Plus. The first is the dramatic story of the camp. Noose villains the Love By Shane plays This makes the role of the evil which has been nominated for top awards Award 2009.But not awarded
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Tathawon. Khan (nickname: fluk) Born on December 6, 1937 2528 (1985) as actress A Thai citizen, Mr. DJ Graduated high school student art department-based tea thonde badin school (sing singhaseni) 2 and a Bachelor's degree from the Faculty of Commerce and accountancy, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (One of the Institute's famous tutorial) for the year 2003 with a small earthen cistern thatha khanueng family reflect the taste I know. Access to the entertainment industry from becoming a model shoot then slide chicken Wara Yun bath solicitation to step into the ring. The first drama show is Star Blue charasmuang. There are also several pieces of advertising works and. Also shown in the music video is also a DJ of the wave, e FM [1]
.Then you have to sign a contract with affiliated with poly-plus. Displays the first drama of the camp is to be defeated by evil love the snare as Shane sassy, which this role has been nominated 2009 remote award Paul Ward. But don't get awards.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
A permanent กันต์ together (nickname: ฟลุ้ค) was born on 6 Dr..2528 is a good actor, Mr. DJ Thai Department of the high school graduate school art - calculated from the school land ทรเด tea (Sing Singsaenee)2 and complete a bachelor's degree or higher from Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University(tutoring eminent institutions of one) for the year 2003 with the universe, Gittaim นึงนิจ yoga joy into the entertainment industry as a walk-in still images and then chicken, Ayutthaya was persuaded to step into the world's greatest drama is the first blue star population huddlingThere are also several pieces of advertising is also shown in the video is also a วสิกวิ DJ e-FM Wave [ 1]
and then signed by the members of the first camp ลีพลัส drama about a noose is evil defeated by love, a supply chain from the evil that this role, has been nominated to win top Award 2009but it did not receive awards
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: