ประวัติศาสตร์อำเภอบางบัวทอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 มีเขตปกครองกว้าง การแปล - ประวัติศาสตร์อำเภอบางบัวทอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 มีเขตปกครองกว้าง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ประวัติศาสตร์อำเภอบางบัวทอง ตั้งขึ้

ประวัติศาสตร์

อำเภอบางบัวทอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 มีเขตปกครองกว้างขวาง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บริเวณริมคลองบางบัวทอง ตรงข้ามปากคลองพระพิมล นายอำเภอคนแรกคือ หลวงพิธีผดุงชน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย และในปีเดียวกัน ทางราชการได้แยกตำบลบางแม่นาง เสาธงหิน และบ้านใหม่ออกไปรวมกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออำเภอบางกรวย) ตั้งเป็น "กิ่งอำเภอบางแม่นาง" และในเวลาต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภอบางแม่นาง (ปัจจุบันคืออำเภอบางใหญ่) และในปี พ.ศ. 2463 กระทรวงนครบาลได้เปลี่ยนชื่อตำบลบางบัวทองเป็นตำบลอ้อมเกร็ด เปลี่ยนชื่อตำบลพระพิมลเป็นตำบลบางบัวทอง และให้โอนตำบลอ้อมเกร็ดและบางพลับไปขึ้นอยู่กับอำเภอปากเกร็ด
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2486 ขณะนั้นประเทศไทยเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทางราชการจึงยุบจังหวัดนนทบุรีลงโดยโอนอำเภอบางบัวทองไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี แต่ภายหลังก็โอนกลับมาอยู่ในการปกครองของจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการยกฐานะขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2489
ปี พ.ศ. 2490 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตตำบลเดิมและตั้งตำบลใหม่ โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนจากตำบลลำโพตั้งเป็นตำบลละหาร และแบ่งพื้นที่บางส่วนจากตำบลหนองเพรางายตั้งเป็นตำบลบางคูรัด ส่วนในปีต่อมา ทางราชการก็ได้รวมตำบลไทรน้อย ไทรใหญ่ หนองเพรางาย และราษฎร์นิยมจัดตั้งเป็น "กิ่งอำเภอไทรน้อย" (ภายหลังยกฐานะเป็นอำเภอไทรน้อย)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลบางบัวทองจัดตั้งเป็นตำบลพิมลราช และในปี พ.ศ. 2529 แบ่งพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของตำบลบางรักใหญ่จัดตั้งเป็นตำบลบางรักพัฒนาท้องที่อำเภอบางบัวทองจึงประกอบด้วย 8 ตำบลจนถึงปัจจุบัน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:


Bang Bang history. Established on YearDepartment in 2445 with extensive West of Nonthaburi. District Office is located at Klong Bang. Opposite the mouth of the pure. The first sheriff. I uphold the ceremony later in the year!2460 transferred to the district office at Bangkruay - Noi district and in the same year Jason Malloy. Government has a Bang Sao Thong Hin and her mother a new house with some space out of Bang Yai. (Currently Amphoe Bang) set.And in later times some districts have a mother. (Currently Yai district) and in MaySince 2463 the district was renamed as District Om Kret district, Nonthaburi. Tambon Bang Bua Thong district was renamed the pure. Om Kret district and the transfer of some persimmons and depending on the Contract until the year
Thailand in 2486 as the economic downturn caused the problem. Government will collapse into Nonthaburi transfer Bangbuathong up with Thonburi province.MaySince the year 2489
2490 Ministry of Interior has announced changes to the district and the new district. Divided by the area of ​​the district is a district speaker Lahan. And some areas of the District, Nong dawn some cool band. In the later years.Sai Yai and Nong dawn Radniyom established. "Sai District" (later raised to the status of a district Noi)
.Later, in 2523 the Ministry of Interior has some areas of the district to establish a Bang Phimolraj and Year2529 the area to the west of the district Bang Rak district was the establishment of the District and the District 8 Bang to the present.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The history of Bang BUA thong district

Location up to the year 1993. 2445 specious municipality is located on the West of the province Nonthaburi district is located along the Canal opposite the Pak Klong bang BUA thong Phra phimon. The first sheriff was to uphold the public ceremony for the capital later in the year
. 2460 has moved to the district bang kruai-Sai Noi Rd. location. T. Sano, floating, and in the same year. The Government has separated Tambon bang Mae Nang Sao thong Hin, and the new House to include a portion of Amphoe bang Yai (at present is bang kruai district) Set as And subsequently as Amphoe bang Mae Nang (current is Amphoe bang Yai) and in recent years,Prof. 2463 nakhonban Ministry renamed Tambon bang BUA thong is subdistrict OM kret. Change the name of a district, Tambon phimon bang BUA thong district, and transferred some of the crumbs, persimmon and 50 percent depending on the Amphoe Pak kret
until the year 1993. 2486. the economic conditions the country depressed Thai incident. The Government's collapse, Nonthaburi to the transfer to bang BUA thong district on thon buri province. TrProf. 2489
2009 2490 Interior Ministry has changed the original location and the new sub-district Muang District. By splitting the Tambon Lam areas of the area, and some areas breaking from Lahan Tambon Nong district site as view of Lake ash bang khu band section, in the following year. Sai Yai NIYOM site and view of Lake ash swamp establishment as "King Amphoe Sai Noi" (later raised as sainoi district)
.In some areas, the Ministry of the Interior has divided 2523 (1980) of the Tambon bang BUA thong, Tambon phimon rat and is established in the year 1993. 2529 (1986) divide areas west of Bang Rak Yai, Tambon bang Rak District established a local development district, bang BUA thong, it consists of 8, until now.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
History

Amphoe Bang Bua Thong set up last year.2445 is the County of spacious, on the west side of Nonthaburi province, the city is located on the waterfront canal canals across the Bang Bua Thong Mr. Certified correct translation of the ceremony is the first Highway crash
midwives later in the year.2460 has been moved to the district office located in the street some cone-Sai sub-district, at least the sola and floating in the year Sub-district, the government has excluded some Mrs. flag stone and new home to go out as well as some areas of the city some large (current district is some cone), set toand in a moment, some are located in Amphoe Mrs. (now some large City) and in the year.In 2463 Ministry of municipality. Change the name, Tambon Bang Bua Thong is a sub-district, around a branch name change Certified correct translation is Sub-district, Sub-district, and some indirect Sub-district, Bua Thong, and transfer to a branch and some fag. Popula
until year B.E.2486 there was a problem at this moment in Thailand economic downturn, State agency, Nonthaburi province collapsed in Amphoe Bang Bua Thong, transfer to Thon Buri province.The body.In 2489
Year B.E.2490 interior changes are announced Sub-district, District and Sub-district, located in the new part of the sub-beam is divided by each Sub-district, and divided into some areas of Sub-district, Nong, and more susceptible to a sub-set, some years later, in the ditch, a strapSai Yai Nong, and more susceptible to the popular masses, and establish a "King Amphoe Sai" (later raised the status as amphoe sai)
later in the year B.E. 2523 Ministry of Interior has been divided into sub-sections of some of the area was established as a sub-district, Bang Bua Thong Royal and Certified correct translation in the year B.E.2529 can be divided into sub-district, the west part of some Big Love was established as a sub-district, Amphur Bang Bang Bua Thong love development, including 8 Sub-district, to the present.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: