อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนอง การแปล - อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนอง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน

อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ
อุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Administered by the National Park, Phu Rua district
.Phu Rua National Park located in Tambon Nong Bua. Li and Phu Rua district. Boundary to the north, Laos. The mountains. The peak is more complex steppe with pine
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Ut medicine Phu Rua national Phu ruea district
Phu ruea National Park is located in Tambon Nong Bua, Amphoe Phu ruea and tha Li district. The territory to the North, next to the Lao People's Democratic Republic, is a high mountain on the hilltop is home to a large rapkwang with pine trees complex.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
National Phu Ruea, Phu Ruea
Phu Ruea National Park located in Tambon Nong Bua, Amphur Phu Ruea, Amphoe Tha Li territory to the North adjacent to Lao People's Democratic Republic is a high mountain on the top of the hill is a large plain big pine is more complicated
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: