วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่ การแปล - วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปัง

วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนส
นำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่อให้หมูหยองติดกับขนมปังง่ายขึ้น
นำหมูหยองมาโรยขนมปังตามใจชอบ นำขนมปังมาประกบกัน
แล้วนำขนมมปังใส่เครื่องทำแซนวิช รอให้แซนวิชสุก
นำมารับประทานใด้เลย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to make shredded pork sandwiches, coleslaw and bread
2, then the sandwich space like shredded pork with bread to make it easier to sprinkle shredded
the bread you like. The bread to the dessert splice
then bang a hot sandwich. Waiting for sandwiches cooked
.Nothing to eat.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make mayonnaise sandwich bread, shredded chamu released two CD
and Taman chotpet sandwich as you like to make bread with shredded pork easier
brought dried shredded pork and sprinkle bread as you like. Bring bread to mesh together
and biscuit sandwich maker puts mapang. Wait for sandwich chasuk
Taken was consecrated instead.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How Sandwiches made with pork, mayonnaise
bread, 2 slices, and then apply to your liking สเปส sandwiches shredded pork with bread easier.
bring shredded pork, and sprinkle the bread slices and carve together.
and then bring the meat, Bang into the sandwich maker sandwich maker, wait till
Eat entertains it.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: