นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็นอาหารมลายู นิยมกินโดยทั่วไปในประเทศมาเลเซ การแปล - นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็นอาหารมลายู นิยมกินโดยทั่วไปในประเทศมาเลเซ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็นอาหารม

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็นอาหารมลายู นิยมกินโดยทั่วไปในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน รวมทั้งภาคใต้ของไทยและถือเป็นอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซีย

นาซิ เลอมัก หมายถึง ข้าวหุงกับกะทิ โดยจะใส่ใบเตย ขิง บางสูตรก็ใส่ตะไคร้ด้วย ใส่เกลือลงไปนิดหน่อย ทำนองเดียวกับการหุงข้าวมันของไทย ข้าวหุงกะทิที่ดูธรรมดานี้เมื่อใส่สมุนไพรลงไปด้วยก็ทำให้มีกลิ่นหอมน่ากินมากขึ้นทีเดียว

เครื่องประกอบของนาซิ เลอมัก มีหลากหลายแล้วแต่ความชอบ และความสะดวก ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราทำอะไรเป็นกับข้าว ก็สามารถเอามาจัดสำรับได้ ส่วนที่เป็นกับข้าวหลัก ได้แก่ แกงไก่ แกงเนื้อ แกงปลา ปลาหมึกผัดพริก ไก่ทอด ปลาทอด ซึ่งจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ อีกส่วนคือส่วนที่เป็นเครื่องเคียง ได้แก่ อิกัน บิลีส (Ikan bilis) ที่ไทยเรียกว่า ปลาจิ้งจ้างทอด (หรือชื่ออื่นว่า ปลากะตัก ถ้าตัวเล็กจะเรียกว่าปลาข้าวสาร) ถั่วลิสงทอด ไข่ต้ม หรือไข่ดาวทอดให้ไข่แดงสุก แตงกวา และที่ขาดไม่ได้คือ น้ำพริกซัมบัล (Sambal) หรือภาษามาเลย์เรียกว่า ìซามาî ส่วนเครื่องเคียงนี้มักจะตายตัว ซึ่งเป็นของที่มักมีติดบ้านอยู่แล้ว

นาซิ เลอมัก มักขายใส่ห่อใบตอง เพื่อสะดวกสำหรับการพกพา เรียกว่า นาซิ เลอมัก บุงกุส (Nasi Lemak Bungkus) โดยใช้กระดาษรองด้วยใบตอง ห่อเป็นรูปทรงพีระมิด ตอนเช้าๆ ก็แวะไปตลาดซื้อมาคนละห่อ กินเป็นอาหารเช้าก่อนออกไปโรงเรียน หรือออกไปทำงานก็ดี ซึ่งจะมีขายทั่วไปในประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินแบบมลายู
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Siler often field (nasi lemak) is Malay. I generally popular in Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei and southern Thailand and is considered the national dish of Malaysia

.In Siler usually means rice with coconut milk. It will enter the formula put some ginger, lemon grass, pandan leaves with Put a little salt. Similar to cooking rice of Thailand.
.Siler often field trappings of a wide range depending on preference and convenience, depending on how we do it as a side dish. I was able to pack it. The main dish was chicken curry, beef curry, fish curry, fried peppers.Fish Fry, which will emulate one. Either singly or in any combination. Other parts include a Big Impact on Release (ikan bilis) to Thailand called. Jing Zhang fish fry. (Also known as anchovy.Boiled or fried peanuts, fried eggs, fried eggs and ripe cucumber is indispensable. Samsung Baltimore chili (sambal), or Malay called Zama ì î the roasts are often stereotyped. Which is often the next home anyway
.
.Siler is often sold wrapped in a banana leaf. For easy portability in Siler often called BUNGARTEN Gustave (nasi lemak bungkus) using paper with banana leaves. Wrapped in a pyramid shape, then visit the morning market to buy different package.Or away from work. Which will be sold in countries with a Malay cultural eating.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Na SI Le mag (Nasi Lemak) is a popular Malay food typically eaten in Malaysia. Indonesia, Brunei, Singapore and southern Thai and the country's national dish is considered Malaysia

.Na SI Le usually refers to the rice grains with coconut milk, put some ginger, Pandan recipe, put lemon grass. Put a little salt into it. Similar to cooking rice it's Thai
The components of a machine, usually silica na Le. There are many, depends on your preference and convenience, depending on whether the day is what we do with the rice, you can remove the deck. The chicken curry with rice and meat Curry main fish curry fried chilli squid. Fish fry, which will choose to remove one or several together. Another part is the side dish: Italian League-match (Ikan bilis), also known as PLA Thai Fried (or other names that employ the anchovies. Boiled eggs, fried peanuts, fried egg, or cooked egg yolk, cucumber and chili sauce are the indispensable sambalic (Sambal) or Malay language called Zama î ì. Best side dish, this is usually obvious, which is that there are already lots
.
Na SI Le often tend to wrap banana sales for handhelds, called na SI Le Mag night (Nasi Lemak Bungkus) Quran using banana leaves to wrap the paper pyramid with episodes, chao visit each purchased package market. Or go out to work, which is a general sales in countries with a culture of eating Malay.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Let's Gilead, often (Nasi Lemak) is a popular food to eat, the Malay language in Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, and in the south of Thailand, and it is national food of Malaysia

การให้ สัมภาษณ์ ที่เธอทำกับนักข่าว NBC ,หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเหรียญทองของเธอไม่สามารถได้รับการทางการค้าสำหรับบอร์ดการท่องเที่ยวมาเลเซียที่พร้อมด้วย rinong อย่างไม่หยุดหย่อนลำเสียงด้วยความ ภาคภูมิใจ มากกว่าการเป็นชาวมาเลเซีย.

จานแห่งชาติของมาเลเซียเป็นจานข้าวผัดแบบมาเลเซีย nasi lemak ใช้ที่ปรุงขึ้นตามสั่งในน้ำกะทิและจัดให้บริการบนใบใบเตยที่ ชื่อที่หมายถึง""หรือ"ไขมัน"ข้าว
Gilead, and often just means rice cooker with coconut milk, Pandan will put some Ginger recipes, lemon with salt into a little bit similar to the rice cooker it was Thai.fried fish which will be selected, one or more, as well as any other part of the overture, Italian, Arabic, release (Ikan bilis), the Thai fish called skink hired fry (or another name that anchovy fishThe unit is often a variety of Gilead. Chico, but the love and the convenience is dependent on that day, we can do it with rice, it can be put into the deck. The rice is the main fish curry chicken curry with beef curry squid fried with chilies
fried peanuts, boiled eggs, fried eggs or egg yolks cooked cucumbers and a lack of Samsung curry is not Bulgarian (Sambal) or Malay language called Mousson I had come to the side â I always die, which is the most common in the house is already
Gilead, and often just put; wrapped in banana leaf is often sold to facilities for mobile called Gilead, Louis, often in a jacuzzi, (Nasi Lemak Bungkus) by using the secondary paper wrapped with banana leaves a pyramid when they visit to concentrate market purchase of a parcel.or go to work, which will be sold in the country with a culture of the Malay Peninsula to eat
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: