วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ การแปล - วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย)

วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ 3 (กรงควบคุม) (ก.)
ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3 ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3 ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3
2 สิงหาคม 2556
9 สิงหาคม 2556
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Day / month / year that the first cage (listening), enclosure 2 (early music) (g) 3 cages (cage control), (b)
2 is the one that is 3 to 1. the second, the third, the second one at the 3
9 August 2556 2 August 2556

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Day/month/year for which cages 1 (music business), the cage 2 (early music), (a) the third cage (cage control) (a).
1 characters. The ones 2 The 3 At 1 The ones 2 The 3 At 1 The ones 2 August 2, 2013 August 9, 2013 at 3


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Day/month/year that the cage 1 (listening to music comfort), the cage 2 (listen to the music track speed (a) 3. The cage (cage control) (a.)
the 1. A 2. A 3. A 1. A 2. A 3. A 1. A 2. A 3 August 2 , 2556


August 9 , 2556
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: