มิสเตอร์บีน (Mr. Bean) เป็นละครตลกของประเทศอังกฤษ ซึ่งแสดงโดย โรวัน แอ การแปล - มิสเตอร์บีน (Mr. Bean) เป็นละครตลกของประเทศอังกฤษ ซึ่งแสดงโดย โรวัน แอ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

มิสเตอร์บีน (Mr. Bean) เป็นละครตลกข

มิสเตอร์บีน (Mr. Bean) เป็นละครตลกของประเทศอังกฤษ ซึ่งแสดงโดย โรวัน แอตคินสัน (Rowan Atkinson) เขียนโดย โรวัน แอตคินสัน, ริชาด เคอร์ทิส, ร็อบบิน ดริสคอล และ เบ็น เอ็ลตัน โดยเริ่มออกอากาศเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ได้ฉายทางช่อง ITV ประเทศอังกฤษ สำหรับประเทศไทย ได้ฉายทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2540 และฉายทางดิสนีย์แชนแนล ทรูวิชั่นส์ช่อง 35 ปัจจุบันฉายทางช่อง 6 รอบรู้ ดูสนุก ในเครือเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 - 12.30 น. , 17.30 - 18.00 น. และ 23.30 - 00.00 น.
เป็นคนที่ลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น เป็นคนชอบประดิษฐ์ (แต่ไม่เข้าท่า) มีเพื่อนที่มิสเตอร์บีนรักมากที่สุดคือ เท็ดดี้ มีแฟนคือ ไอรมา ก็อบ มิสเตอร์ บีน ทำงานอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติ ลอนดอน เป็นผู้รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มิสเตอร์ บีนเป็นคนที่มีเสียงทุ้ม (อย่างเช่นพูดชื่อตัวเอง บีน) แต่ถ้าพูดติดต่อกันหลายๆ คำ จะพูดเร็ว ในตอนแรกมิสเตอร์ บีน เป็นนักเรียนที่เก่งในวิชา ตรีโกณมิติ ในภาพยนตร์เรื่อง บีน เดอะมูฟวี่ ชื่อมิสเตอร์ บีน จะเรียกใหม่ว่า ดร.บีน แทนคำว่า มิสเตอร์ บีน (ยกเว้นช่วงที่อยู่ที่ลอนดอน) แต่ในภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์บีน พักร้อนนี้มีฮา ในพาสปอร์ต จะเขียนชื่อมิสเตอร์ บีนว่า โรวัน
ในตอนเปิดตัวมิสเตอร์บีนตกจากท้องฟ้าจากลำแสงสีขาวเลยมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว แต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การ์ตูนเรื่อง มิสเตอร์ บีน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากเรื่อง มิสเตอร์ บีน มาทำเป็นการ์ตูน ได้ทำการฉายการ์ตูนมิสเตอร์ บีน ตอนหนึ่ง ซึ่งมิสเตอร์ บีน ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป แต่เพราะเหตุใดไม่ทราบ จึงได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยลำแสงสีขาว ซึ่งนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ว่า ทำไมฉากเปิดตัว มิสเตอร์ บีน จึงตกลงมาจากลำแสงสีขาว


จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Mr. Bean (mr. bean) is a British comedy which starred Rowan Atkins Wilson (rowan atkinson) by Rowan Atkins Wilson, Richard Curtis's, Drew Robbins. by Colby and Ben M. Hamilton began broadcasting on 1 January 2533 to 31 October2538 was screened for British channel itv television projection Thailand Thailand TV Channel 3 on the year2540 and Disney Channel movies. True Visions Channel 35 is currently screening on Channel 6 fun versed in Work Point. Terry N. Farnsworth House. Aired every Saturday - Sunday, 12.00 - 12.30, 17.30 - 18.00 and 23:30 to 12:00 am
.Was not like the others. Love Inventor. (It does not make sense) have a friend who loves the most is Mr. Bean's teddy Ireland fans is also a Mr. Bean works at the National Gallery, London.(Rpp.) Mr. Bean was a bass. (Such as the name itself says Bean), but if, say several consecutive words can be used, at first, the students who excel in the Mr. Bean movie, Bean trigonometry in the movie named Mr. Bean.Dr.Beans instead of Mr. Bean (except in London), but in the film Mr. Bean Summer is hard to write name in passport Mr. Bean's Rowan
.At the launch, Mr. Bean falls from the sky, from the white beam on the assumption that there is an alien. But another reason is. Cartoon layout from the Mr. Bean Mr. Bean which made cartoons.Bean Mr. Bean episode where the aliens were captured. But due to unknown reasons. Has been released by white beam. That is another reason. Why debut episode of Mr. Bean agreed
white beam.

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Mister Bin (Mr. Bean), is a comedy of England, represented by the rose. The takhin (Rowan Atkinson)-written by rose. The takhin River, Chad Curtis, Rob and sakho dari flying Ben en ton starting January 1 broadcast on October 31, 1937-2533 (1990) 2538 (1995) ITV channel debuted in England. Projection for the country's Thai Thai TV channel has color TV channel 3 when in range. 2540 (1997) and screened on the Disney Channel True visions channel 6 channel 35 projected current knowledge View network affiliates Pointe! N-Terminal tail namen by broadcasting every Saturday. -Sunday 12.00 12.30-17.30 pm, time-18.00 pm and 00.00-23.30 pm.
.As someone who rarely looks as if someone else is like artificial (but not into) Have a friend who is Bea Mister Teddy has a fan Mister Bin is emptied, rama I work at the National Gallery, London? (Needs work.There are people as Bea) Mister bass (example: say the name itself b), but if several consecutive words are spoken speak soon at first Mister Bin is a good student in trigonometry in the movie b-the movie Mister Bin name. Dr.B-replace the word Mister Bin (except in London), but in the movie Mister Bin this vacation HA in the Passport will write the name Mister Binwa rose day
.In turn Mr b natok from the sky from the white beam at all it is assumed as the aliens, but another reason is that the cartoon story Mister Bin layout which comes from the title of Mister cartoon Bin. B-one episode where Mister Bin is to NAB aliens, but I don't know why it has been released by white beam, which is another reason why the scene launched Mister Bin is to fall from the beam and white
.

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Miss สเตอร์บีน (Mr. Bean) is a musical comedy of England that show by the day the at Trincomalee (Rowan Atkinson) written by the day the at Trincomalee, Chad-voyagers, Rob Roy, the flight and the Ruben acid diethylamide tons by air when January 1 , 2533 - 31 October B.E.2538. The movie channels ITV England for Thailand Thailand has a projection TV color TV channel 3 when the Year B.E.2540 and a projection of current ดิสนีย์แชนแนล TrueVisions channel 35 movie channels, 6 to be well-informed to have fun at the sister engine Workpoint Entertainment Plc. an equipment by air every Saturday - Sunday 12.00 - 12.30, 17.30 - 6:00 pm and 23.30 - 00:00 am
a man who did not like the other people who love invention (but do not make sense.) there is a friend who has not สเตอร์บีน love most is Teddy have a girlfriend it is the oven, and there was Mr. บีน at work in the National Gallery London(รปภ.), by Mr. บีน is a man with a deep voice (for example, his name บีน). But if I contact multiple words will be said in the beginning, Mr. บีน a bright student in school Trig in the film's name, Mr. บีน เดอะมูฟวี่ บีนDr.instead of the word, Mr. บีน บีน (except for the period in London), but in this movie, there are hot property สเตอร์บีน Haman, in your passport will write the names of Mr. บีน that the Day
In turn, the สเตอร์บีน fall from the sky from a beam, white, with a presumption that it is a tabloid stories, but again, it is one of the reasons for which the comic strip, Mr. บีน layouts came from it, it is a cartoon, Mr. บีนOne of which, Mr. บีน บีน tabloid stories were arrested, but they did not know why it is to be released by a beam, white, and that was one reason why the scene opens, Mr. บีน OK, so the white beam


การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: