ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกร การแปล - ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler an

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)

อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม

1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Theory About with the satisfaction

.kotler and armstrong (2002) reports that human behavior happen to need have incentives (motive) or propulsion pressure (drive) is a requirement that pressured until much enough to motivate give Guest born behavior so Reply meet the needs of manually.Certain requirements is the requirement way Biology (biological) occurs of conditions tensions such as hunger thirst or hardships certain. Is the requirement psychological. (Psychological) born from a like recognition. (Recognition) regarded (esteem).(Belonging) needs mainly may not much enough to motivate give Guest actions during that time. The needs became as incentives. When received stimulation adequately until the birth tensions. By theory that has been much popularity the end there are 2 theory.Theory of Abraham Hamas Lowe and theory of the Sikh it Freud
.
1. Theory motivations of Hamas Lowe (maslow's theory motivation)

Abraham Hamas Lowe (ah.maslow) search for ways to explains that Why people thus was pushed pressure by certain requirements as of time One, Why people thus one dedicated time and energy greatly to get you past which their own safety but another people one back do those things.Word Reply of Hamas Lowe is human needs will be ordered according sequence from what pressured most to reached minimum. Theory of comes Henslowe has organized sequence their respective needs important is
.
1.1 the needs way facility. (Physiological needs) is the requirement basic is, food Accommodation air drug maintain disease

1.Second security requirements (safety needs) is a requirement that superiority. The needs for survival. Is the requirement in side the safety from harm

1.3. Social needs (social needs) is required to obtain the recognition from Friends

1.4 requirements regarded (esteem needs) is the requirement regarded a private. Regards

and social status

1.5. The need for providing identity successful (self - actualization needs) is the requirement

.'s Highest each person. The needs do everything be successfully

.Persons try that create satisfaction to with the needs that important Values ​​first before when the needs, then get their satisfaction.Example, someone who famine (the needs physical) will not interested per work of art latest pieces. (The needs maximum) or do not want praised from others. Or do not even need the fresh air. (Security).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The theory about satisfied

Kotler and Armstrong (2002) reported that human behaviour occur there must be incentives (motive) or propulsion (drive) is the pressure until enough to motivate human behavior occurs, in order to meet their own needs. Some requirements are requirements in biology (biological) Caused by tense, such as hunger or some difficulty is psychological requirements (psychological) caused demand to accept the (recognition) praised (esteem). (Belonging) to the majority may not be enough to motivate a person to act in time. Requirements to become an incentive When you get enough stimulation to cause tension. By the theory that the most popular There are 2 theories. The theory of Abraham Maslow's theory and froi sikman
.
1. Maslow's motivation theory (Maslow motivation theory)

Abraham Maslow (A.H.Maslow), searching for a way to explain why people are driven by the demand for something at a certain time. Why would a man devoted much time and energy to their own security, but also one of the people I do. The answer of Maslow's human needs to be sorted from the most pressure to a minimum. The theory of Maslow. ordering requirements based on importance:
.
1.1 bodily needs (physiological needs) are the basic requirements: food. Air medicine

1.2 security requirements (safety needs) is over. Needs to survive as security needs from a dangerous 1.3

. Social needs (social needs) are required to accept from friends

1.4. Aberdeen (esteem needs) are praised private. Regards,1.5 social status and. Needs to succeed (self – actualization needs) are

.Most of the individuals. To do everything

. People are trying to create a satisfying the most important needs first before when the requirements have been satisfied, For example, people are starving (bodily needs) is not interested in following the latest piece of artwork (high demand), or do not want to praise from others, or do not want to even pure air (security)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
theory of satisfaction

and Kotler Armstrong (2002) reported that human behavior, there must be an incentive (motive) or mockery (drive) is the need to stress that enough to motivate people to behavior to meet the needs of their ownthe need for some biological needs (biological) arising from stress conditions such as hunger or some difficulty as to the psychological (psychological) arising from the need to accept (recognition) for recognition (esteem).(belonging) to the most may not be enough to motivate people to act in the moment, you want to become a temptation when you have been motivated enough to cause the stress by a theory that has been the most popular theory is 2theory of Abraham, so ซิกมันด์ Freud's theory and

1. incentive theory of so (Maslow' s theory motivation)

Abraham so (A.H.Maslow). Find out more about how to explain why people who have been driven by the need to some one at the time so why not one more time and energy, so much that the security of their own, but one thing to do.So the answer is the need of human beings to be in chronological order from the most to least pressure theory of priority, so it is important to follow the

1.1 the needs of physical (physiological needs) is a basic needs is a air medicine

1.2 the needs of security (Safety needs), it is required that the above-and-beyond the need to survive is a demand in terms of safety from danger

1.3 the needs of society (social needs) is the need to accept from a friend

1.4 the need for recognition (esteem needs) is the need for recognition, respect and social status1.5 needs to their success (self-actualization needs) to

Most of each person to do everything.

The person who tries to satisfy the needs of the most important in the first place before you when you want to, that it is a satisfyingFor example, a hungry man (the needs of body) will not pay attention to recent work of art (the maximum) or do not want to praise from other people or even do not want to air the holy (Safety).
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: