คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน-----------เป็นนัก การแปล - คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน-----------เป็นนัก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า

คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)
ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน
-----------
เป็นนักกีฬาสมัครเล่น ขอกล่าวคำปฏิญาณตน ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้า จะเล่นกีฬา ด้วยจิตใจของนักกีฬา อย่างเต็มความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหมู่คณะ และ เพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไป
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Their oath (athletes senior)
I, Na Ayudhya gold, silver
-----------
.An amateur I say here that I vowed to sport in a spirit of sportsmanship. Fully Sportsmanship draw forgiveness leads to a harmonious relationship.And to develop sports university. To international standards Continue to strive for excellence.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
A solemn (senior athletes)
I Yuthotna Mr. gold, silver
-----------
.As an amateur athlete, said a solemn as I will play the sport with the mind of the shooter was able to fully know the athlete allergic. Know your win. Knowledge of pardon to weld unity leads to good relations. And to develop a global standard for the University Excellence call.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
his vow (senior athletes)
I said in Ayutthaya, Gold, Silver
- - - - - - - - - - -
It is amateur athletes, their vows at the heart, and I will play sports with full of athletes, athletes can be a kind to win knowledge knowledge knowledge lost to apologize to join the unity leads to the relationship.and to the development of sporting events, the University is obliged to meet international standards of excellence.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: