สุนทรพจน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศว การแปล - สุนทรพจน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศว ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

สุนทรพจน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกระแส

สุนทรพจน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แปรปรวน ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์โลกเป็นอย่างมาก
ทุกประเทศต่างตระหนักและเร่งคิดเพื่อพัฒนาประชากร ให้มีความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันการความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อนำชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทัดเทียม ปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็คือ “การศึกษา”
ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมาจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดิน ประเทศชาติที่เข้มแข็งก็ย่อมมาจากพื้นฐานทางสังคมที่แข็งแรงด้วยเช่นกัน.........
การพัฒนาเยาวชนจึงเริ่มต้นที่การศึกษา เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต เมื่อสัญญาณการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังขึ้น นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในวงกว้างของประเทศสมาชิก โดยการใช้กลไกการศึกษาขับเคลื่อนไปสู่วัตถุประสงค์ ด้วยการส่งเสริมความเข้าใจต่อกัน ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ พัฒนา สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
ไทยหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก โดยการมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกล่าวถึง การดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างพลังทางสังคมโดยใช้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ใช้การวิจัยพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ระดับสากล และการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
หัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการ “อยู่ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่ อย่างยั่งยืน” เป็นหลักการและแนวปฏิบัติของโลกในอนาคต ด้วยเรื่องความพอเพียงเป็นเรื่องของบุคคลและองค์กรทุกระดับ
เมื่อได้รับการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ เยาวชนไทยก็จะเป็นแบบอย่างสำคัญให้เยาวชนจากนานาประเทศ เข้ามาศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นหัวใจของอาเซียน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลโลก คือตัวเยาวชนเองและการจัดการศึกษา
ในส่วนของการจัดการศึกษานั้นมีการกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาอย่างชัดเจนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาเยาวชน ส่วนของเยาวชนกับการพัฒนาตนเองก็มีความสำคัญเช่นกันเยาวชนจะต้องตระหนัก มุ่งมั่นและแน่วแน่ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ
นั่นคือคำตอบที่ว่า เยาวชนไทยจะก้าวไกลอย่างแน่นอน
หากเมื่อใดที่เยาวชนไทยสามารถใช้ชีวิตในฐานะเยาวชนอาเซียนและมีการพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุด เมื่อนั้นการนำพาประเทศชาติก้าวสู่สากล จึงไม่ใช่เพียงความคิดหรือแค่ความหวังอีกต่อไป
ไม่ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นเช่นใดหากเยาวชนไทยจะพากเพียรและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เป็น “พลโลก” ที่มีคุณภาพก็ย่อมทำได้

เยาวชนก้าวไกลใจมุ่งมั่น ก้าวถึงวันยิ่งใหญ่ด้วยใจกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงช่วยนำพา สู่อาเซียนเพียรก้าวหน้าสู่สากล
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Speeches on Sufficiency Economy
Flow changes rapidly during the past decade. As a result, many countries faced social and economic swings. Which influence human life is very
.All countries to develop awareness and accelerate the population. The ability to adapt. Knowingly variation occurs. To lead moving forward steadily and uniformly. Critical in the development of the country.Healthy trees It comes from roots firmly embedded in the ground. The strong nation it comes from a strong social basis as well .........
.Youth development, thus beginning the study. Because youth is the key role of social development in the future. When the signal to ASEAN louder. That was the beginning of the development of a broader range of countries.By promoting an understanding of each other. Maintenance of peace and political stability. Creation, economic growth, social development and culture. Well-being, on the basis of equality and benefits coordination."One Vision A unique One community, "
Thailand in ASEAN It recognizes the role and mission critical to the strengthening of ASEAN in the global arena. By our desire to develop the education of youth on the sufficiency of which is discussed.To develop economic self-sufficiency. Empowerment social enterprise community centers. Use of an instrument of learning. Promote integration and networking. Using research to develop advanced international level.Sufficient economy The ability to develop self-reliance in various stages. Reduce the risks associated with the changes of various factors by virtue of moderation and reason.Knowledge alongside morality
Sufficiency is the heart. "Live with what is available. Sustainable "principles and practices of the world in the future. With the self-sufficiency of individuals and organizations at all levels is
.Have been developed mainly based on economic self-sufficiency. To be effective and acceptable. Thailand is a major role model to youth, youth from other countries.Important factor in the development of Thailand. At the heart of ASEAN To develop themselves to be citizens of the world. Itself is a youth and education
.In terms of education, there is a clearly defined course of study in the philosophy of sufficiency economy to youth development. The youth to develop their own youth, it is also important to be aware of.That is the answer that Youth Thailand will certainly forward
.If, when youth can live in Thailand as ASEAN youth and self-development to the limit. When the nation went global lead. It's not just an idea or a hope anymore
.Whether the current changes in the world would be like if the youth Thailand to persevere and strive to improve themselves to be "citizens of the world" quality, it would be a step too far

youth committed. Boldly stepped up to the great day
.Sufficiency were helping ASEAN painstaking progress towards universal
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Famous speeches about localism
Flow changes rapidly during the past decade. As a result, many countries around the world faced social and economic conditions that are unstable. Which influence the human life world.
All countries responding to demographic developments and accelerate, with the ability to grasp the variation that occurs to bring the nation move forward firmly and tantamount. An important factor in the development of the country.
Strong plants would come from the root to ingrained in the ground. Strong national economies would come from a strong social base with a grain of salt as well.
. Youth development has started to study, because young people are those who play an important role in social development in the future. When the signal reaches the ASEAN community that is the starting point of the development of the country's broad membership. By promoting understanding, peace and maintain the stability of political. Creation of an economic, social and cultural development. Good enough to eat on the basis of equality and coordinate benefits. "One vision, one identity, one community"
. Thai one on ASEAN members. Realise the role and an important task in building ASEAN's strength in the global arena. By focusing on youth's educational thinking of localism, which discusses. In the development of a self-sufficient economy. Creating a social enterprise, using the power of the Community Center. Use the activity is creating tools to learn. Promoting integration and create a network. Use the research development to progress to internationally. Sufficiency economy is developing towards the ability of various levels of self-reliance as a step to reduce the risk associated with changes in the various factors. On the basis of reason and Temperance Coupled with moral
At the heart of the sufficiency economy principle is to "live by what is sustainable," the principles and guidelines of the world in the future. With enough faith is about people and organizations at all levels.
When it was developed according to the principle of sufficiency economy until effectiveness and acceptable. Thai youth, it will be very important to young people from countries. A key factor in the development of the Association of Southeast Asian Nations at the heart of Thai youth. To improve ourselves to be citizens of the world are the youth and education
. In parts of the education are defined in the academic curriculum is clearly applying the philosophy sufficiency economy and development of youth. Best of youth with their development, it is important to recognize youth as well. Sustainable development through knowledge development, ethics, family, social organization itself advances the nation with a stable balanced and sustainable use practices as well as
. That is the answer that the Thai youth to advance far.
. When Thai youths can live as a youth and is developing itself until the last tick. When the founding nation towards global, it is not just an idea or just hope anymore.
No matter how the world changes, and flow will do if the Thai youth will persevere and strive to develop ourselves as "citizens of the world", the quality would do.

Keep aspect youth committed Stepping up to the big day, with brave hearts
. Sufficiency economy take to advance a global access to ASEAN phian
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Speech of sufficiency economy
current rapid changes in the past decade as a result, many countries around the world have had to face the social and economic conditions to which the adverse influences on human life is a very world
all the countries are thought to develop awareness and accelerate population, it has the ability to adjust the constant awareness of the variable that occurs to bring forward national stability and equality important factor in the development of the country, it is
The tree would come from strong roots firmly embedded in the ground a strong nation would come from a strong social base as well. . . . . . . . . .
The youth development began in the study because it is the youth that society has a significant role in the development in the future when the signal into ASEAN as a community, there is a starting point for the development of a wide range of member countrieswith the promotion of understanding, maintaining peace and security, the creation of the economic growth, social and cultural development is good enough to eat, on the basis of equality and collaboration benefits"A unique vision of a community."
One of the members of ASEAN Thailand is aware of its role and mission critical in the creation of the strength of ASEAN countries in the world arena, the focus on the development of education of youth on the base idea of sufficiency economy, saidIn the development of a sufficiency economy to create powerful social organization by using a community center for activities as a tool to Promote learning as well as the creation of a network group and the international research and development to progress to the next levelsustainable economic development is the ability to go into the various levels of reliance on a step to reduce the risk of change of various factors. to some extent, by virtue of the reasons why there is aThere is the knowledge alongside morality
The main heart of sufficiency economy is "on", that which is sustainable in the principles and practices of the world in the future. It is a matter of the sufficiency of the person and the organization all level
When it was developed in accordance with sufficiency economy so that they may be productive, and the Thai Youth, it will be recognized as a very important young people from other countries.Key factors in the development of ASEAN Thai youth, is at the heart to develop their own citizens of the world to the young people themselves, and is the educational
In the area of education, there is a set in the course of study is clearly the main sufficiency economy philosophy, using youth development youth section of the self-development, it is also important to be aware youthfor the sustainable development of the innate knowledge development by using their own family social organization, national sustainable development progress with the balance as a main idea and practices
There is an answer that the Thai Youth to step away. Of course
If the Thai Youth at any life can be used as a youth and the ASEAN countries to develop their own extreme when it takes the step into national and international it is not just the idea or just hope it
Not that the current changes in the world will be like if any Thai youth to perseverance and commitment in the self-development, as a "citizens of the World" that would make it a high quality youth

step too far a step up to date great commitment mentally dared
sufficiency economy helps bring to ASEAN endeavor to advance International
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: