ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม เห็ดฟาง ข้าวโพดอ่อนฯ และเครื่องปรุงอื่น ๆ มี  การแปล - ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม เห็ดฟาง ข้าวโพดอ่อนฯ และเครื่องปรุงอื่น ๆ มี  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม เห็ดฟาง ข้

ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม เห็ดฟาง ข้าวโพดอ่อนฯ และเครื่องปรุงอื่น ๆ มี ไข่ไก่ เต้าหู้อ่อนขาว วุ้นเส้น หมี่หยก และ เนื้อหมู กุ้งสด ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุน หมูทรงเครื่อง เนื้อไก่ เนื้อปลา ไข่ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นMK สาหร่ายทรงเครื่อง และอย่าลืมสั่งเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ รวมกันจะเป็นจานใหญ่หรือจานเล็ก ซึ่งอร่อยมาก และในร้าน MK ยังมีขนมหวานที่มีประโยชน์มากมาย เช่น เต้าทึงร้อน เต้าทึงเย็น และสำหรับเด็กๆ ก็จะมีไอศกรีมหลายอย่าง เช่นไอศกรีมนมรสบลูเบอร์รี่ ไอศกรีมรสวนิลา ไอศกรีมรสช็อคโกแลต หลายชนิดให้ได้รับประทานกัน และในร้าน MK จะมีการเต้นประกอบเพลงให้เราได้ชมคลายเครียด ผ่อนคลาย หัวเราะและสนุกสนานได้ไม่น้อยเลยที่เดียว ในวันหยุดพักผ่อนหากเพื่อนๆมรเวลาอย่าลืมพาครอบครัวคุณไปทานสุกี้นะค่ะ เพราะสุกี้เป็นอาหารที่อร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการทานสุกี้ จะรับสารสารครบทั้ง 5 หมู่ สุกี้จึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Morning glory, cabbage, onion, baby corn, straw mushrooms and garnish the other egg white soft tofu, vermicelli noodles, pork, shrimp, squid and fresh jade box jellyfish, squid, pork, chicken, fish, eggs, fish IX.Mk algae Ball IX. และอย่าลืมสั่งเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ รวมกันจะเป็นจานใหญ่หรือจานเล็ก ซึ่งอร่อยมาก และในร้าน mk ยังมีขนมหวานที่มีประโยชน์มากมาย เช่น เต้าทึงร้อน เต้าทึงเย็น และสำหรับเด็กๆThe Milk Ice Cream Blueberry. Vanilla ice cream. Chocolate ice cream. หลายชนิดให้ได้รับประทานกัน และในร้าน mk จะมีการเต้นประกอบเพลงให้เราได้ชมคลายเครียด ผ่อนคลาย หัวเราะและสนุกสนานได้ไม่น้อยเลยที่เดียวBecause Sookie delicious food with health benefits. Sookie to eat. Exposure to substances in all five categories, Sookie is the ideal food for my family warm.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
White lettuce Vegetables, mushrooms, green onions, corn straw on the slug, and other ingredients are eggs, white soft tofu vermicelli rice noodles and pork meat, jade shrimp, fresh squid, crispy squid, jellyfish. Pork, beef, chicken, eggs, fish, meat, and fish balls. MK ball Hair algae and don't forget to order the Red pig roast duck, pork dish, the combination frame is small, large or very tasty dishes in the restaurant and there is also a dessert MK has many benefits, such as hot and cold taothueng taothueng for children. Like ice cream, Blueberry flavor milk cream flavors cream chocolate flavor. Many types, have eaten in the restaurant and dance music will be MK, we stress. Relax Laughter and fun one. It is delicious with Suki health benefits. To eat Suki will receive all 5 substances substances among the food so it's Suki is perfect for my family!
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
White lettuce, cabbage, leek and mushroom corn อ่อนฯ seasoning other Egg white light tofu vermicelli rice noodles and pork, Fresh Shrimp jade live squid squid box jelly fish, the pork meat, fish, egg fishmeatballs MK seaweed, and do not forget to duck Crispy Fried Pork Roast red pork as well as together, it is a large or small plate dish, very delicious and sweets in the restaurant MK also has a wide range of benefits such as an electrical outlet glaring fiercely hot and cold for childrenFor example milk ice cream flavor blueberry vanilla ice cream flavor ice cream, chocolate, eat many kinds, and in the restaurant MK there will be a dancing song, we have to unwind relax and laugh at the same time.Because Suki is a delicious food is beneficial to health in the passenger terminal at Suki will be among all 5 Suki is a food that is suitable for a family of my cozy
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: