เรียงความเรื่องอาชีพของฉัน ::วิศวะคอมพิวเตอร์:: อาชีพวิศวะคอมพิวเตอร์  การแปล - เรียงความเรื่องอาชีพของฉัน ::วิศวะคอมพิวเตอร์:: อาชีพวิศวะคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

เรียงความเรื่องอาชีพของฉัน ::วิศวะค

เรียงความเรื่องอาชีพของฉัน ::วิศวะคอมพิวเตอร์::

อาชีพวิศวะคอมพิวเตอร์ คือ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและประเมินผลระบบเครือข่าย Lan, Wan, Internet และระบบสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายที่ต้องทำการออกแบบ ติดตั้งและสนับสนุนระบบเครือข่ายขององค์กร อีกทั้งทำการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถงานได้
ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละระบบงานขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการทำงานของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดย รวม ทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบการวิเคราะห์ระบบ การเขียนโปรแกรมระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ รวมถึงการนำเสนอรายงานต่อ ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับปฏิบัติการประจำวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร
และต้องะมีความรู้ในการเขียนภาษา คอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
- มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี


จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Essay about my career Engineering :: Computer ::

Career Computer Engineering is planning to study, analyze, design, test and evaluate network lan, wan,.internet and other communication systems, which involves computer administrator. Network Or expert network must be designed. Network installation and support of the organization.And related software Analyze problems, and monitor networks to allow users to work
.Educational and organizational problems or needs of executives. Each system must understand the goals of the organization. Target of the operation of the computer system
.Study of the data to be imported into the computer system. Report of a computer designed to meet the needs of management and decision making
.Estimate the cost to develop various systems for management decisions. Once approved, it must be tested to ensure that the overall program or the operating system actually work as intended
.Control and responsibility of managing all messages. From system design, system analysis. System programming Control computer system can be implemented as needed. The present reportSince the organization is operating daily. Management and external data to affect the business of the organization. For information Information processing is the executive
.Hossain and must have knowledge of the written language. Computer
- Ability to analyze and solve problems
- with good skills in mathematics and English


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Essay about my career:: career:: computer

computer witwa witwa is planned. An analytical study of designing Testing and evaluation of network Lan, Wan, Internet and other data communications systems, which involve a computer administrator. Network or network professionals who need to make a design. Install and support your organization's network. And related software. Problem analysis and monitoring network so that users can work
. Study and find the problem or requirement of the organization from the management. Must understand the goals of each organization of the system. Target system's computer
An analytical study of the data to be imported into a computer system. Design of the computer to match the requirements of the management to make.
Decision.The estimated cost of developing the system, with management decisions. When approved, and must be tested to ensure that the program or the operating system, including any functional design.
.Controls and is responsible for managing all the news. Starting from system design, system analysis System programming. Controlling a computer system to be able to perform as required, including the presentation of the report. Since the Organization's day-to-day operating level External data management tasks that will affect the business of the organization. The data to be processed, as the information management
. And there must be knowledge of Shiga writing computer languages
- Analytical skills and problem solving
- There are math skills, and good English


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
sort of my career: computer land: land

career computer education is planning analysis design and evaluation networking Lan, Wan,Internet Communications and other information that is associated with your system administrator or Computer Networking networking experts to do the design and installation of network support organizationrelated software and analyze problems and monitor the network so that a user can work
Learn and find the problem or the need of the organization, executives need to understand the goals of each of the systems of the organization. The goal of the operation of your computer system
Learn about data analysis that will be imported into the computer system design report of the computer to match the needs of the management to make informed decisions
For about the cost of the development, with the Administration to make a decision on when it is approved, it must be tested to ensure that the application or the operating system, as well as actual work
by design.Control and responsibility for the management of all of the news from the system design System Analysis system programming the control computer system, you can continue to be presented as well as the report.At the operational level of the organization from daily work management external data that may affect the business of the organization is to bring all the information to process information to the Board of Directors
and must have the knowledge to write computer language
- has the skills to analyze and solve the problem
- skills in mathematics and English language,


การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: