ประสาทเขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์)  ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ในอำเภอเแลิมพระเ การแปล - ประสาทเขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์)  ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ในอำเภอเแลิมพระเ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ประสาทเขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์) ปราสา

ประสาทเขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์)

ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ในอำเภอเแลิมพระเกียจติ จ.บุรีรัมย์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Nervous Phanom Rung (Buriram)

Prasat Hin Phanom Rung is located in the lazy criticism Mon District extraordinary LimRam is a Hindu shrine. As the cult of Mormon. Has renovated several consecutive days. From the 15th century to the 17th century and in the 18th century Jayavarman 7.This temple has been converted to a Buddhist monastery. During the first Phanom Rung. Built of pink sandstone. Located high atop Khao Phanom Rung 1,.320 feet from sea level. Phanom Rung name means mountain. Presumably built in 15-18 century
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
His nervous phanom rung (buriram)

Phanom rung stone castle is located in the แลิม district of laze Te. MonBuriram is a temple in the Hindu religion. The cult ไศว Nikaya There is moreover a continuous dozens from around the 14th century that 15 to 17 and on the 14th victory of God at wonman 18 7. The shrine is located, it has been adapted as a place of worship in Buddhism. Phanom rung stone castle in the first range. Built from sandstone, pink Located on a high mountain peak, phanom rung 1.320 feet from sea level. The name means big mountain, phanom rung presumably created in the 15-18
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
His nerves were Phanom Rung (buri ram)

prasat hin Phanom Rung is located in the district of the workers, to the drastic need for reforms.buri ram is a place of worship in Hinduism ไศว sect of imperialism is the rebuilding construction for many consecutive days since the painting was approximately 15 to 17 and in the painting was painting was 18 Jayavarman 7This is a place of worship, it has been converted to Buddhism in the first place of worship in prasat hin Phanom Rung built from sandstone, pink is located on the top of the hill Phanom Rung 1 high,320 feet above sea level from the Phanom Rung, means great mountains assume that painting was created in the 15 - 18
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: