วิธีทำแซนวิชแฮมหมูหยองมายองเนสแซนวิช แซนวิช (sandwich) เหมาะกับการรับป การแปล - วิธีทำแซนวิชแฮมหมูหยองมายองเนสแซนวิช แซนวิช (sandwich) เหมาะกับการรับป ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำแซนวิชแฮมหมูหยองมายองเนสแซนวิ

วิธีทำแซนวิชแฮมหมูหยองมายองเนส
แซนวิช
แซนวิช (sandwich) เหมาะกับการรับประทานเป็นอาหารเช้าของครอบครัว และคนที่ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร เพราะต้องเร่งรีบต่อการเดินทางไปทำงาน การทำแซนวิชใช้ขนมปังหั่นบางๆ ตัดริมขอบที่เป็นสีน้ำตาล เนื่องจากการอบออกให้หมด ทาเนยสอดไส้แล้วจึงประกบกันเป็นคู่ๆ จะใช้เป็นแผ่นหรือจะนำมาหั่นก็ได้
การหั่นขนมปังต้องใช้มีดบางคมๆ มิฉะนั้นขอบขนมปังจะไม่เรียบ การหั่นแซนวิชนิยมหั่นเป็นรูปร่างต่างๆ เช่นสีเหลี่ยม สามเหลี่ยมเป็นต้นแล้วนำมาประกบกันเป็นคู่
เนยที่ใช้ทาแซนวิช ควรใช้เนยที่อ่อนตัวแล้ว ถ้าเพิ่งนำออกจากตู้เย็นจะแข็งตัว ควรคนให้เป็นครีมเสียก่อน เนยจะฟูนุ่มทาง่ายขึ้น ควรทาเนยเทียมข้างเดียว แล้วใส่ไส้ การทำแซนวิชจำนวนมากต้องใช้เวลาทำนาน ควรห่อด้วยกระดาษแก้ว หรือห่อพลาสติก หรือใช้ภาชนะคลุมไว้เพื่อไม่ให้ถูกลม จนกระทั่งถึงเวลาที่จะเสริฟ
2. แซนวิชหมูหยอง
ส่วนผสม
ขนมปังแซนวิช หมูหยอง น้ำพริกเปา
วิธีทำ
นำขนมปังมาตัดขอบสีน้ำตาลออกทั้ง 4 ด้านทุกแผ่น
ทาน้ำพริกเผาบนแผ่นขนมปัง ทุกแผ่นบางๆ โรยหมูหยองให้ทั่วแผ่นขนมปัง นำไปประกบกับขนมปังอีกแผ่นเข้าด้วยกัน
ตัดคู่ของแซนวิชเป็นรูปร่างๆต่างๆ ห่อด้วยกระดาษห่อแซนวิช หรือใส่ถุงพลาสติก
3. แซนวิชไส้กรอก
ส่วนผสม
ขนมปังแซนวิช ไส้กรอกยาว แตงกวา มายองเนส
วิธีทำ
นำขนมปังมาตัดขอบทั้ง 4 ด้าน ไส้กรอกใช้มีดบั้งให้เป็นรอยตลอดอัน นำไปทอดพอสุก แล้วผ่าครึ่งตามยาวของไส้กรอก ทามายองเนสบนแผ่นขนมปังแซนวิชให้ทั่วทุกแผ่นใส่ไส้กรอก แตงกวาปอกเปลือกหั่นเอาแต่เนื้อ ไม่ใช้เม็ด หั่นตามยาว นำมาวางบนไส้กรอกนำมาประกบด้วยขนมปังอีกแผ่น ห่อกระดาษแซนวิช
มายองเนส
ไข่แดง 1 ฟอง
น้ำมันพืช 1 / 2 ถ้วย
น้ำตาลทราย 1 / 4 ถ้วย
เกลือ 1 ช้อนชา
น้ำส้มหรือน้ำมะนาว 1 / 4 ถ้วย
พริกไทย 1 / 2 ช้อนชา
วิธีทำ
คนไข่แดงให้ขึ้น ค่อยๆ ใส่น้ำมันสลับกับน้ำส้มจนหมด ตีจนขึ้น ใส่น้ำตาล เกลือ พริกไทยคนให้เข้ากัน
กับมายองเนส พริกไทย มะนาว เกลือ แตงกวา ผสมให้เข้ากัน นำมาทาบนแผ่นขนมปังให้ทั่วแผ่น ขนมปังอีกแผ่นทาเนยสดให้ทั่ว นำมาประกบกับแผ่นที่ทาสลัดไว้ ห่อด้วยกระดาษห่อแซนวิช
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to make a ham sandwich, mayonnaise, shredded pork sandwich

.Sandwich (sandwich) for eating a breakfast of the family. And those with no time to cook. I have to rush to get to work. Making sandwiches using sliced ​​bread. Cutting edges are brown.Stuffed with butter and then splice pairs. Will be used as a cut or a
.The sliced ​​bread requires some sharp knives. Otherwise the bread will not be smooth. The popular cut sandwiches cut into shapes. The colored square. Triangle etc. Then splice a pair
.Apply butter sandwich. Use the butter to soften it. If I take it out of the fridge to harden. The cream should be first. Full soft butter to spread more easily. Margarine should be unilateral and spontaneous making sandwiches to take a lot longer.Or plastic wrap. Or covered containers to avoid the wind. Until time to serve
.Two. Sandwich shredded

bread mix, shredded pork sandwiches, chili Pao

How to cut Brown bread comes out of the 4 sides of all disc
.Apply the paste onto each bread slice and sprinkle shredded all over the bread. Adjacent to the plate with the bread together, cut a couple of
sandwich various shapes. Wrapped with paper wrapped sandwiches. Or plastic bag
3.

Sausage sandwich ingredients.Bread sandwich sausage how long cucumber mayonnaise made

.The bread cut with a knife, Stripes and 4 in the sausage as a whole is sufficiently cooked, fry the sausage, cut in half lengthwise. Apply mayonnaise on the sandwich bread and spread each piece with Sausage. Cucumber, peeled, sliced ​​meat, not just tablets.Put on a sandwich with sausage to the bread plate. Paper wrapped sandwich
.Mayonnaise

vegetable oil 1 egg yolk 1/2 cup sugar ~ 1/4 cup of salt

1 teaspoon vinegar or lemon juice 1/4 cup
pepper 1/2 teaspoon to do

.Gradually add the egg yolks to the vinegar and oil alternately until all the sugar, salt and pepper, stir well
.With lemon mayonnaise, salt, pepper, cucumber, mix well. Applied on a piece of bread and spread sheets. Another piece of fresh bread, butter thoroughly. Opposite to the paint on the salad. Wrapped with paper wrapped sandwich
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make shredded pork sandwich chahaem mayonnaise sandwich

. Sandwich (sandwich) to eat a breakfast of families and people who don't have time to cook because it requires the hurry to travel to work. To make sandwiches, sliced bread, chachai. Cut along the edge that is brown. Creamy butter and then mesh together as the khu is used as a plate, or to be sliced.
The slice of bread requires certain bread knife edges, otherwise the khom is not smooth. Sandwich slicing slicing chaniyom shape such as a square color. A triangle mesh, and then bring together as a couple
. The butter cream sandwich butter should be soft. If you have just removed from the fridge should be solidifying man cream. Butter should be soft, easier tha Fu cream margarine one side then put the filling. To make sandwiches, very chachamnuan have to take place for a long time. Plastic covered containers or wrappers, or for not being inflatable, until it's time to choose one of the two service
.2. mix shredded sandwich

chamu bread sandwich chili paste dried shredded pork Bao

how do. Bring bread and cutting edge all Brown all sides 4
. Tana on a sweet bread. Every thin sheet sprinkled dried shredded pork, bread plates. To mesh with the other bread plates together
Cut a couple of sandwiches as any rang wrapped sandwich wrapper or plastic bag
3. Sandwich chasaikrok

ingredientsLong sausage sandwich bread, cucumber, mayonnaise

how do. Bring bread to all the cutting edge 4 sausage using a round knife, and rank insignia. FRY cooked enough and then slit lengthwise half of sausage. Cream mayonnaise on bread sandwiches all over the plate with sausage. Cucumber, peeled, sliced beef, but not removed using PCs. Taken place on sausages presented another bread plates, splice. Wrap sandwich paper
Mayonnaise 1 egg yolk eggs


1/2 cup vegetable oil. 1/4 cup sugar 1 tsp salt

. Vinegar or lemon juice 1/4 cup paprika 1/2
Thai

how to make tea spoon. People give up, egg yolk and gently put oil alternating with vinegar until all salt & pepper until brown published more Thai people put together
.Thai pepper mayonnaise with lime juice, salt, cucumber mix together. Bring on the bread plate, painted plates, bread plates, fresh butter. Bring the sheet with the cut splice slave wrapped sandwich wrapper
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How shredded pork Sandwich Ham, mayonnaise sandwiches

Sandwich (sandwich) is suitable to eat a breakfast of the family and the people who do not have a cooking time because it must be quick to go to work with the sandwich thin slices of bread cut off the edge of a dark brown.Filling and butter, and then sandwiched together as a partner, will be used as a disc or will be cut.
The bread must be cut with a knife some sharp edges, otherwise it will not simply bread, sliced sandwiches cut in shape such as popular Color triangle polygons, etc. , and then bring together. As a partner
The use of butter sandwiches should be painted with a mixture of butter, light and then, if it was just out of the fridge, it should be firm, cream butter first Fujitsu will be easier to apply soft margarine should be painted on one, and put the sandwich filling and many have to take a long time to door plastic wrapper or container used to cover it until it is time to wind.
2. Sandwiches shredded pork ingredients

bread sandwich with pork curry with difficulty

how to remove the bread, and cut off the edge of the brown and all the
4.Painted chili paste on every thin slices sprinkled with pork slices, throughout all the markers on the bread to Another plate
cut into a pair of sandwiches is a different shape, wrapped with paper wrapped in a plastic bag or Sandwich
3. Sandwiches sausage ingredients

Long cucumber sandwiches sausage bread, mayonnaise how to

remove the bread, and cut off the edge of the both the sausage with a ดบั้ง 4, it was the whole of fry till cooked and cut in half length of sausage grease, mayonnaise on the bread sandwiches, throughout all the cucumber, peeled cut into sausage meat, but it does not use tabletsput on a sausage sandwich with bread brought again the paper wrapped sandwiches
Mayonnaise 1 eggs yolks

vegetable oil 1/2
cup sugar 1 /4 cup of salt 1 teaspoon of

white vinegar or lemon juice 1 /4 cup pepper
1 / 2 teaspoon of

how toThe egg yolks, oil, gently insert the orange switch until the end, until the sugar, salt and pepper and stir
With mayonnaise lemon juice, salt and pepper. Mix the cucumber and apply it on the plate, bread slices across the plate, and butter, fresh throughout the sandwich plate with a painted salad wrapped in a paper wrapped sandwiches
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: