ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยาย การแปล - ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยาย ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึก

ขอบเขตของโครงงาน
1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
1. ขวดพลาสติก
2. มีด , คัดเตอร์, กรรไกร, เชือก
3. ดินสอ , ปากกา , ไม้บรรทัด
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Scope of the project: 1. The duration of the study in July 2556 until September 2556
2. Equipment used in the project: 1. Plastic bottles
2. Knife, a router, scissors, string
3. Pencils, pens, ruler
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The scope of the project
1. In the period July to September 2556 (2013) 2556 (2013)
2. materials and equipment used in the project
1. Plastic bottle
2. knives, scissors, rope,
3. Pencil, pen, ruler,
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Scope of Work
1. The period of the study in July, 2556 to September, 2556
2.materials and equipment used in the implementation framework
1. plastic bottle
2. knife, eclectic, scissors, a rope
3. pencil, a pen, a straightedge
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: