ตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ทางทิศเหนื การแปล - ตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ทางทิศเหนื ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จอยู่ในเ

ตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดหนองคาย อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงและ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ตลาดนี้เป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังของเทศบาลตลาดท่าเสด็จ ตลาดแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวดูทิวทัศน์ลำน้ำโขงที่งดงามอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ในช่วงตอนเย็นนักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้อย่างงดงามที่ท่าเสด็จแห่งนี้ บริเวณท่าเสด็จยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน ท่าเสด็จจะมีร้านค้าขายของฝากมากมาย ซึ่งร้านอาหารขึ้นชื่อในตลาดแห่งนี้ก็มีอยู่หลายร้านไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังท่าเสด็จตลาดอินโดจีน เช่นหมูยอเมืองหนองคาย เครื่องเงินจากฝั่งลาวราคาถูก เป็นต้น ตอนเช้าของตลาดจะมีแม่ค้าจากฝั่งประเทศลาวมาขายของป่ามากมาย ตลาดอินโดจีนจะอยูห่างจาก สพานมิตรภาพไทยลาว และ หาดจอมมณี ไปประมาณ 3 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากโรงแรมหนองคายแกรนด์ซึ่งเป็นโรงแรมอันขึ้นชื่อไปประมาณ 3 กิโลเมตร

การเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอุดรธานี ในตัวเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามถนนทางหลวงหมายเลข A2 ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตรถึงตลาดอินโดจีหรือประมาณ 45 นาที
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Indochina, or the position he is in the municipality of Nong Khai. North of Nong Khai Province. Adjacent to the banks of the Mekong and Luang Pho Phra Sai Wat Pho Chai.The market is also a scenic view overlooking the beautiful Mekong River, one of them. In the evening, visitors can watch a spectacular sunset at Port Royal property.I went to a lot of shops selling souvenirs. The restaurant is renowned in this market there are many restaurants to serve tourists traveling to the port tours Indochina. Such as Nongkhai pork. Ware of Laos for example.Indochina is away from Laos and Thailand Friendship Beach in Phan Jommanee about three kilometers away from Nongkhai Grand Hotel, which is famous for about 3 km
.
From. International Airport in the city of Udon Thani Province. By Highway approximately 55 miles to the a2 Indo G, or about 45 minutes.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
THA sadet market or Indochina market in municipal facilities and services located on the North of Nong Khai province, adjacent to the banks of the Mekong and Luang PHO Phra Chai Wat Pho Sai. The market also is a view point overlooking the spectacular river view one another. During the evening, tourists can watch the sunset is gorgeous at tha sadej. THA sadej, there will be plenty of souvenirs shops. The renowned restaurant which offers many services for tourists who travel to Indochina markets such as his stance "town of Nong Khai. Cheap silver jewelry from the Lao side, etc. The Indochina markets for those of you who are away from the saphan Lao and Thai friendship Christmas ornament is approximately 3 km to beach and not too far from the Nongkhai Grand Hotel, which is situated approximately 3 km and to the renowned
.
Journey from Udon Thani international airport Follow the road in the town of Udon Thani highway A2 approximately 55 kilometres to market an Indo g or approximately 45 minutes.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Indochina market or market position and went on to the district Municipality of Nong Khai Nong Khai province is located on the north side of the Mekong River and adjacent to the shore Luang Pho PhraThis is also a market view point Khong River View view the beautiful one is again in the evening visitors can watch the sun had come up with this beauty.There is a shop selling Tha went to leave many of the restaurant name in the market, this is it. There are many restaurants offering visitors a trip to Indochina market went up to praise such as pork money from Nong Khai the Lao side cheap, etc.market will be especially friendly hotel is located just minutes from the Phan Thai Lao, and beach, a jewel to approximately 3 km from the hotel Nong Khai Grand Hotel, which is about 3 km away, the

from the International Airport in Udon Thani, Udon Thani Province city in the streets, highways A number 2 is approximately 55 km to the market โดจี or approximately 45 minutes
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: