สัญญาเช่าห้องพัก ห้องพักเลขที่ ........................โทร............ การแปล - สัญญาเช่าห้องพัก ห้องพักเลขที่ ........................โทร............ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

สัญญาเช่าห้องพัก ห้องพักเลขที่ ....

สัญญาเช่าห้องพัก
ห้องพักเลขที่ ........................โทร................................................
ทำที่...............................................................................
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ………..

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น โดย.......................................อายุ............อยู่ที่...........................................ซอย.........ถนน...................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.................จังหวัด..................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ………….......................................อายุ ................อยู่บ้านเลขที่……..…….………….หมู่ที่……… แขวง/ตำบล………………..เขต/อำเภอ……………………..…….จังหวัด…………………………… ซึ่งต่อไปนี้เรียก “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1. “ผู้เช่า” ได้ชำระเงินประกันความเสียหายเป็นจำนวนเงิน..........................................................................บาท
ข้อ 2. “ผู้เช่า” ได้ชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน............................................................................. บาท
ข้อ 3. “ผู้เช่า” สัญญาว่าจะเช่าเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนและชำระค่าเช่าห้องพัก ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ตามมาตรวัดที่ใช้จริง ให้แก่ “ผู้ให้เช่า” หรือผู้แทน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน กรณีการเช่าพักไม่ครบ 6 เดือน จะถูกริบเงินประกัน
ข้อ 4. “ผู้เช่า” ที่เข้าพักอาศัยในห้องพักที่เช่า จะเข้าพักได้ไม่เกิน.....2...คน และจะต้องใช้สอยสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องพัก และนอกห้องพักที่ฝ่าย “ผู้ให้เช่า” จัดไว้บริการด้วยความระมัดระวัง หากเกิดความชำรุดเสียหายโดยประมาทหรือเจตนาต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาในท้องตลาดจริงปัจจุบัน เว้นแต่การชำรุดเสียหาย หรือสิ้นเปลืองไปตามสภาพปกติ
ข้อ 5. “ผู้เช่า” ต้องชำระค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ตามมาตรวัดที่ใช้จริง ค่าน้ำ 100 บาท ค่าไฟฟ้า 8 บาท/หน่วย
ข้อ 6. ถ้าหาก “ผู้เช่า” ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าฉบับนี้ อาทิ ค้างชำระค่าเช่า หรือทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของ “ผู้ให้เช่า” เกินกว่าเงินประกันความเสียหายที่วางไว้ หรือก่อความวุ่นวาย รบกวนสิทธิของผู้พักอาศัยอื่นๆ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก“ผู้ให้เช่า” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที ผู้เช่าจะต้องออกจากห้องพักภายใน 7 วัน นับแต่วันบอกกล่าว และต้องทำสภาพห้องให้อยู่ในสภาพปกติด้วย
ข้อ 7. ตามข้อ 6 “ผู้เช่า” ยินดีให้ดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกได้ทันที และ “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิสั่งและขนย้ายของของ“ผู้เช่า”ออกไปทิ้งหรือจำหน่ายและให้ดำเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก“ผู้เช่า” ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อ 8. หาก “ผู้เช่า” เข้าพักอาศัยไม่ถึง 6 เดือนตามสัญญาที่กำหนดไว้ข้างต้น “ผู้เช่า” จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน “ผู้เช่า”ต้องแจ้งการย้ายออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
ข้อ 9. “ผู้ให้เช่า” หรือผู้แทนไม่มีสิทธิเข้าตรวจค้นห้องพักของ“ผู้เช่า”ยกเว้นการกระผิดสัญญา ผิดกฎหมายและเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. ห้าม “ผู้เช่า” นำสัตว์มาเลี้ยงภายในห้อง
ข้อ 11. “ผู้เช่า” ประกอบอาหาร ภายในห้องพัก


ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้เช่า ลงชื่อ……………………………………ผู้เช่า

ลงชื่อ…………………………………...พยาน ลงชื่อ…………………………………...พยาน

มิเตอร์ไฟเมื่อแรกเข้า…………………หน่วย
มิเตอร์ไฟเมื่อออก….…………………หน่วย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Lease stay.
Room number. Call ......................... ........................
....................... do ........................ .................................................. Date ............... month .....


....................... ........... Since this book up. By .......................................Age is ............ ................................... Road Soi ........ ......... ................... Sub / Sub ......... District .............. / ............... the ................. province ................................... hereinafter referred to as "Lessor" party with. ...................................................Age ................ residing at ............................ ......... Moo Sub / Sub .................... State / Province Province ................................. ................................. Hereinafter called "Lessee" other party contractually below

1."Tenant" to pay damages in the amount of ..................................... ..................................... S
2. "tenant" has paid. rooms in advance the amount ............................................ ................................. S
3."Tenant" promise to rent for at least six months and pay for room rental, electricity supply, telephone-based measure is used to the "lessor" or representative before the 5th of every month event. Rent a room full six months.
.Article 4. "Tenant" that he lived in a rented room. To stay up ..... 2 ...And must be used within any living room. And out of a room at the "lessor" services provided with care.Unless damaged. Or consumed by normal
.Article 5. "Tenant" to pay for electricity, water, telephone charges, according to the actual water gauge 100 electric charge 8 Baht / Unit
6.If "tenant" does not comply with this contract, including unpaid rent. Or damage to property of "lessor" excess funds placed insured losses. Or eradicated. Interfere with the rights of other residents.Be entitled to terminate the contract immediately. The tenant must leave room within 7 days from the date of notice. And to do so in its normal condition
.Article 7.Clause 6 "tenant" is willing to criminal proceedings the invaders once and "lessor" have the right to order the removal of the "tenant" to the left or distributor and civil damages of "tenant". the other hand, with
.Article 8. "Tenant" did not live up to six months under the above "tenant" will not be refunded. "Tenant" must move out at least one month
9."Lessor" or representatives have no right to search your room "tenant" except the breach of contract action. Emergency law and Article 10
. Ban "tenant" to feed pets indoors
Article 11. "Tenant" cooking room

.Signed .......................................... lessor. Sign up .......................................... .......................................... tenant

witnesses. Signed .......................................... witnesses on the first meter .....................


the meter on the unit .........................
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Lease a room room phone number
........................
................................................ ทำที่...............................................................................
Date Fri

........... ....................... month ............... pt. book this contract made by .......................................Age is a grain road SOI ........................................... ............ ................... subdistrict ....................... District ................. .................................................. province hereinafter will be referred to as "rent" for one party with ...................................................The old house number ................ ............................ among grain Road/t. .................... District ................................. ................................. province hereinafter referred to as "tenants", another one of the parties have agreed the following contracts

. Verse 1. "The tenant" paid damage amount is baht
.......................................................................... 2. "the tenant" paid advance amount ............................................................................. 3 comments/
. "Tenants" promised to rent for a period of at least 6 months and pay the rent, electricity, plumbing, phone room, according to the actual gauges, as well as "rent" or representatives of 5 months prior to the date the case is 6 months rental.
4. "tenants" who are living in a rented room that will accommodate up to no more than 2 ..... ...And people will want to buy what's available inside and outside the party that "rent" service provided with caution. Unless defective, damaged, or wasted in accordance with normal conditions.
.5. "tenants" to pay for the electricity, plumbing, phone charges based on the actual gauge water charge 100 Baht electricity 8 baht/Unit
6 message. If you "follow" tenant lease agreement this lease, including outstanding issues or damage to the property of "rent" than the insurance money damages or interferes with the rights of the hustle and bustle of other residents. Has the right to dismiss the lease immediately. Tenants will need to exit a room within 7 days since the date of notification and must be made at conditions in normal conditions.
. Verse 7. In accordance with article 6 "tenants" are willing to prosecute the criminal invasion bases immediately and "for rent", qualify and relocation of tenants, "" throw away or sell and to civil litigation claim from "tenants".
. Verse 8. If "tenants" to stay less than 6 months, according to the contracts defined above "tenant" would not receive deposit refund. "Tenants" to tell them to move at least 1 month in advance
verse 9. "Rent" or representatives have no rights of raids "tenants", except an action contract. Unlawful and prohibited the emergency 10.
"tenants" animal feed within the 11
. "tenants" in-room cooking


.Sign the lease provider .......................................... signed tenant sign

.......................................... .......................................... witness testimony .......................................... sign

. The meter lights when joining the unit .....................
The meter lights when out of memory
.........................
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

the room rental contract the room number ... The ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The day
Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the body. Prof. . . . . . .

book this Agreement by ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .It is a Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajarn Road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . City/district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/Province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the one that will be referred to as "lessor", and one with ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the number in the house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . among the district/Sub-district, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The district/Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/Province . . . . . . . . . . . . . . . the following: call the "rental" of agreements as follows:

article 1."The hire" payment of the amount of damage for the amount of life insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baht
article 2. The "rent" paid for the room in advance for the amount of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baht
article 3."The hire" contract that will rent for at least 6 months, and pay rent the rooms electricity water telephone in accordance with the actual measurement to the "rental" or a representative prior to the date of the case 5 of every month rental property is not 6 months
Article 4. The "rental" in the living room in a lease will not stay too .... 2 ...They must be practical and what's inside the room and outside the room, and the "rental" service provided with careunless the damage or loss in accordance with normal condition
Article 5. The "rental value" has to be paid. electric water meter in accordance with the actual phone water 8 Baht 100 Baht electricity/unit
article 6.If you do not comply with the "rental" of this Lease Agreement, such as paying rent or damage to property of the "rental" than insurance the damage or put it in the hustle and bustle of interference rights of the residents.has the right to terminate the contract as soon as the lessee will be required to hire out of the room within 7 days from the date on the notice and must be good condition, are in good condition with normal
Article 7.in accordance with Article 6 "The hire" are welcome to base criminal proceedings against intruders. Now, and the "rental" has the right to order and your move of the "rent" out to throw away or sell, and a civil action to recover damages from the "rental"
.Article 8. If the "rental" to stay less than 6 months in accordance with the contracts specified above the "rent" will not be earnest money returned the "rental" must be notified to move out at least 1 months in advance
article 9."The hire" or the instead of do not have access to search the rooms of the "rental" except for the exclusion of illegal and emergency
article 10.do not take the "rental" animal feed, and in the room
article 11. "The hire" cooking in the room


down. Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the lessor, down Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The lessee

down. Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The witness down Ajarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Witness

a meter into the light when I first . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . units
power meter when Ajarn units
...
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: