สถานที่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่เที่ยวทั้งหมดในจังหวัด นนทบุร การแปล - สถานที่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่เที่ยวทั้งหมดในจังหวัด นนทบุร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

สถานที่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของส

สถานที่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่เที่ยวทั้งหมดในจังหวัด นนทบุรี ยังมีอีกหลายที่ ที่ ดิฉันไม่ได้นำมาแนะนำ จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู้ติดกับกรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวก ท้ายนี้ดิฉันหวังว่าข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้คงจะทำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
These places are just some of the tour in Nonthaburi province, there are many that I do not get. Nonthaburi, a province adjacent to Bangkok address. With convenient transportation.I just finished offering thanks.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
These places are just some of the attractions in the area, there are also many others that I have not taken the recommended the province Nonthaburi Province next to Bangkok, ayu. There is a convenient journey. I'd end the presentation only. Thank you
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
These places are just some of the visit all places in Nonthaburi province also has many, many more that I do not have the recommended Nonthaburi province is a province in Bangkok hotel sits on beautifully landscaped grounds directly adjacent to the road is easy.I finish the presentation just as much as this Thank you very much.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: