ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้อง การแปล - ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้อง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับค

ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้องผ่านไปได้ด้วยดี ทุกๆปัญหามีทางออกเราต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้น เพื่ออะไร? ก็เพื่อตัวเราจะได้มีความสุขอย่างที่เป็นอยู่ทุกๆวัน สิ่งไหนที่ทำให้บั่นทอนจิตใจ เราหลีกเลี่ยงได้. ใจเราสำคัญที่สุดที่จะต้องแข้มแข็ง. บนโลกนี้มีอีกมากมายที่จะมาทดสอบเรา อย่าท้อน่ะคนดี ให้มีกำลังใจตลอดไป.
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I gave this to me for those who are discouraged. No matter what. Be going well. Every problem has a solution, we need to accept and adapt it to what?So we will be happy to address every day. Anything that impairs the mind. We avoided. The most important is that we Khae strong. There are many on this earth to test us. I do not discourage it. I always have.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
This image, I, as an encouragement for people who are sad. No matter what the subject. Must be passed by. Every problem has a solution, we need to accept and adjust to it better? It's to the US will be happy, as they are every day. What makes mind banthon? We avoid it. We are the most important to khae makhaeng. On this earth there is much more to our matdotop. Don't be discouraged, there are those good people are all gone.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the picture, I for encouragement for people who are Ajarn not what it is to be passed by every problem there is no way out of us have to accept and to make it better for what?It is for the US will be happy, as ye are every day what where the strain his heart we could have been avoided. Mind, we will be the most important แข้ม appreciation to the world, there are many more to come to test we must not become discouraged? Good gave me encouragement Ajarn
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: