สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปราการหลังหัวฟู ของ

สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปร

สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปราการหลังหัวฟู ของ "สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี กำลังได้รับความสนใจจาก "เจ้าบุญทุ่ม" บาร์เซโลนา ล่าสุด เกราร์โด มาร์ติโน่ กุนซือคนใหม่ เล็งเป้าคว้าแข้งวัย 26 ปี มาอุดรูรั่วในแนวรับ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Foreign media reports France defender David Luis Fuentes, head of the "Lions Navy Blue" Chelsea are interested. "I throw" Barcelona last Gera Orlando Martino, aiming to grab the new football coach 26 years old caulk in line.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Foreign media reports, David lui Fu lion heads the "fortress of the blue Indigo" Chelsea is gaining attention from the "owner" of the latest flooding the juicy gossip. Gregory Martin ra new domain no kunsue aim target Shin young WINS 26 years ago to block the leak is.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Foreign media reports David ลุยซ์ Fujitsu Fortress after the head of the "Lion, blue sky." เชลซี are of interest from the "a benefactor PM "Barcelona, the latest ราร์โด Mr. Bruno Martini becoming privy mark took aim and the new age of 26 years old, and the shin is blocked hole leak in the receiving
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: