ตราประจำจังหวัดนนทบุรีรูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอา การแปล - ตราประจำจังหวัดนนทบุรีรูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตราประจำจังหวัดนนทบุรีรูปหม้อน้ำลาย

ตราประจำจังหวัดนนทบุรี
รูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพ และมีชื่อเลียงมาช้านาน
จังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า "นบ"
เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลองน้อยใหญ่มากมาย เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2092
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

A radiator badge Nonthaburi designs fine. Refers to the occupation of Nonthaburi pottery. Which upheld a career. And has stable long
Nonthaburi. A letter that "Nop"
.Nonthaburi has a rich history of over 400 years, is located along the Chao Phraya River. There are many large and small canals. The ancient city of Ayutthaya era. The market is located at Ban Kwan.Has been cited as May on NonthaburiSince 2092
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Provincial seal of Nonthaburi
figure pot saliva in the European style. Means of Nonthaburi Province have made pottery, which is based on occupation and time not spicy
Nonthaburi Province. Use the abbreviation "manpower"
Muang, Nonthaburi There is a historical background for more than 400 years, located on the banks of the Chao Phraya River. There are many large and small canals ancient capital Ayutthaya period. Originally located at Tambon Talat khwan Has been raised as mueang Nonthaburi to wed?Prof. 2092
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The escutcheon of Nonthaburi,
a pot (MOH means the people of Nonthaburi province has made career, pottery, which is an occupation and has the name deer
Nonthaburi province has long been used acronym, "Es"
The Nonthaburi is a long history of more than 400 years old, is situated along the Chao Phraya River with many big and small canals. Cooper is a former City Ayutthaya period as the capital is located at Tambon Ban original gift marketThe city raised the status as a Nonthaburi.In 2092
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: