เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟส การแปล - เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟส ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามา

เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟสบุ๊คหรือแคมฟร็อกนะคะที่ ส่วนเรื่องรูปเบนซ์ขอโทษอีกครั้งนะคะที่รักเบนซ์รักคุณนะที่รัก
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Mercedes also wants to love me someone to talk to Mercedes via Facebook or a webcam to rock it. As for the Mercedes-Benz apologizes again, I love love love you.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Benz also want love is definitely going to come talk to me, regardless of whether it is a Mercedes-Benz on Facebook or anywhere that frok webcam. Best anime figure Benz apologies again, I love everything love you Dear!
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The class is also want to love it is to me, I'm not talking to class that will be the notebook or the webcam ฟร็ phase chest! I'm sorry that the matter of a Mercedes-Benz Mercedes-Benz again. I love you, my dear love.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: