รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤ การแปล - รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประ

รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการหัสวิชา 3000-1226 ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ การใช้ภาษาอังกฤษกับการทำงานอ่านป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมายในบริเวณสถานประกอบการ ต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงาน กรอกข้อมูลของสถานประกอบการ ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษในที่ต่างๆ ประเมินความก้าวหน้าและร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้จัดทำคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยหากรายงานฉบับนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Report for the establishment of English as part of the Department of English of company code 3000-1226 which this report is a report that gathers information about the establishment.Symbol in the establishment. Please provide information about the work. Fill in your establishment. English idioms in different sentences. Assess the progress and collaborate with others to work towards achieving the goal
.Publishers expect that this report will be useful to you, the reader, more or less, if this report is any error at all sorry guys

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Report about English for the establishment as part of English for business course code 3000-1226, which this report is a report that includes information about the establishment. Trademark symbol in the area of the establishment. Welcome to information about that work. Fill in the information of the establishment. English idioms in sentence measurement progress and collaborate with others in working to achieve the goal
. Who made this report, expecting he would be beneficial to your readers is this version hakraingan any errors this inconvenience by!

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
report in English for workplace safety as a part of courses in English for Academic codes 3000 - 1226, this report is a collection of information about workplace report.A trademark symbol in the workplace welcome to fill in information about the work of the workplace in a sentence in English words, evaluate progress and co-operation with other people in the work to achieve the goal
The user created one would expect that this report will be useful to you the reader is more or less if this report any errors please disregard this,

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: