ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร  การแปล - ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอ

ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้า
อากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร ฉันลืมถามคุณ
ที่ประเทศไทยมีพายุที่พัดมาจากจีน
กรุงเทพและชลบุรีได้รับความเสียหาย
แต่โคราชมีฝนตกหนักเท่านั้น
และอากาศค่อนข้างหนาว
ที่ไทยเวลา ประมาณ 2 ทุ่ม

จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Now that America is about 9 o'clock
cold as ever. What state do you live.
I forgot to ask you that Thailand is a storm blowing from China.

Bangkok and Chonburi have been damaged, but the rain only me.

And the weather is cold.At about 2 pm Thailand time

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Now that the United States probably about 9 a.m., cold climate,
is used to State anything. I forgot to ask you
there in the storm blowing from Thai, Chinese,
Bangkok and Chonburi is damaged there, but the torrent
Korat.
Air
and somewhat cold.At approximately 2 p.m. Thai

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Now that the United States would be approximately 9 a.m.
winter weather, as usual, and then state what you are asked you
I forgot that Thailand has a storm which had come from China
Bangkok and Chonburi, damage
Korat, but heavy rain only

and the weather is quite coldThe government of Thailand for approximately 2hrs

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: