คำนำ แฟ้มสะสมผลงานที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกา การแปล - คำนำ แฟ้มสะสมผลงานที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คำนำ แฟ้มสะสมผลงานที่ข้าพเจ้าได้จัด

คำนำ
แฟ้มสะสมผลงานที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอและรวบรวมประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน อาทิเช่น ผลงานด้าน กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ผลงานกิจกรรมค่ายชุมนุม ผลงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม และผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น และผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้จะเป็นเอกสาร/หลักฐานสำคัญ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาต่อหรือปฏิบัติงานอื่นๆได้เป็นอย่างดีสืบไป
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

PrefacePortfolio that I had prepared for this. The objective is to present and collect surname. Contributions to the activities in and outside of school, such as the inner workings.The assembly camp The moral camp And social activities and public works, and works so proud. From the academic year 2551-2556, a period in which I was studying in these institutions.To serve as a reference for further study or perform other tasks as well, forever
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

Introduction The portfolio I have made. With the objective to present and collect personal history education. To participate in activities both in and outside school, such as productivity. Portfolio activity camp reunion The activity works the moral and social activities, work camps and public benefits, etc., and seems proud, since academic year 2551 (2008)-2556 (2013), which is the range that I'm studying in the Institute. To use as a reference in other works or studies as well as successor to
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The word
I have a cumulative file works created by this objective is to provide and collect personal history history of the studies to participate in the activities, such as school work, in and out.camp activities camp activities congregation works works works morality and social activities and public benefits, etc. and works at a proud from the academic year 2551 - 2556 at the time I was studying in the Institute of.To use as a reference in the study or perform other Eunuch. As well
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: