วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย- มะละกอดิบ 1 ลูก- กระเทียม 5-6 ก การแปล - วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย- มะละกอดิบ 1 ลูก- กระเทียม 5-6 ก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไ


วิธีทำส้มตำไทย
ส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย
- มะละกอดิบ 1 ลูก
- กระเทียม 5-6 กลีบ
- พริกขี้หนู 5-6 เม็ด
- มะเขือเทศผ่าครึ่ง 2 ลูก
- ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วฝักยาวหั่น 1 ฝัก
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาว หรือ น้ำมะขามเปียก 1/4 ถ้วย
- น้ำตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลาร้าต้ม
- งาขาวคั่ว
- ใบสะระแหน่
- ผักชีฝรั่ง
- มะนาว
- น้ำปลา
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:


How do the ingredients used to make green papaya salad Thailand Thailand
-
papaya first child - 5-6 garlic cloves
-
pellets pepper 5-6 - tomatoes, halved 2 children
-
2 tablespoons roasted peanuts -. pea pods, sliced ​​1
-
2 tablespoons fish sauce - 2 tablespoons dried
.- Lemon juice or tamarind juice 1/4 cup
-
1 tablespoon sugar crush on - water boiled fish
-
roasted white sesame - mint
-
Parsley - lemonade
- fish sauce.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

How to make som Tum Thai papaya salad ingredients used
Thai
-
1 raw papaya balls-5 garlic cloves-6
-paprika, 5-6 PCs.
-
2 tomatoes cut into half-2 tbsp roasted peanuts.
-
And string beans with sliced pods 1-2 tbsp fish sauce. -2 tbsp dried shrimp

-Lemon juice or tamarind juice 1/4 cup of wet
-1 tbsp sugar Tin.
-
And fermented fish sauce soup- Roasted white sesame seeds
-
-Melissa officinalis leaf. Lemon-parsley

- Fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:


Thai Spicy green papaya salad ingredients how to make Thai Spicy green papaya salad
-
papaya 1 ball - 5 cloves garlic - 6 cloves
- Chili 5 - 6 tablets
-
tomato halved 2 ball-roasted peanuts 2 tablespoon
-
long beans and cut into 1 shower - 2 tablespoon of fish sauce
- 2 tablespoon dried shrimp
- lemon juice or tamarind juice 1 /4 cup
-
1 table spoon of sugar _Beep when new mail arrives - the water boil fermented fish
-
roasted white sesame - mint leaves.
-
parsley - lemon
- fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: