พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะ การแปล - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เ

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะมีเศษซากของเครื่องใช้ต่างของคนสมัยก่อน ที่ใช้กันมานานที่สุดเท่าที่มีมา โดยเราสามารถเยี่ยมชม ของเก่าแก่ ได้อย่างเพลิดเพลิน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบของโบราณเป็นพิเศษ และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากชมของที่แปลกที่สุดในจังหวัดอุดรธานี
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Ban Chiang Museum. Is the oldest in. Because the debris of various appliances of yore. Used for a long time as before. We can visit the oldest enjoyable.And is ideal for tourists who want to visit the most exotic in.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Ban Chiang National Museum is the oldest in Udon Thani province, because there is a scrap of difference of the past that as long as there is. We can visit the oldest. A great place for international visitors who want to visit the most exotic of Udon Thani.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The museum is a place where one of the oldest houses in Chiang Udon Thani Province because there is a fraction of the use of a dead man in those days before the use, as long as possible, we can also visit the old.and it is suitable for foreign tourists who want to visit the most exotic in Udon Thani Province.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: