ประสบการณ์ที่ประทับใจของฉัน คือ การได้ไปซัมเมอร์ที่ต่างจังหวัดกับเพื่อ การแปล - ประสบการณ์ที่ประทับใจของฉัน คือ การได้ไปซัมเมอร์ที่ต่างจังหวัดกับเพื่อ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ประสบการณ์ที่ประทับใจของฉัน คือ การ

ประสบการณ์ที่ประทับใจของฉัน คือ การได้ไปซัมเมอร์ที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนๆ ในตอนนั้น ฉันกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย พอถึงปิดเทอม
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
My impression is that the experience has to summer in the country with friends, I was educated as a school semester.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
My experience was impressive to summer that provinces with friends. I'm studying high school enough to age
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The experience of my impression is that the Upcountry to summer with my friends at the time I was studying in high school and summer vacation
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, เฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, Hmong Daw, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: