โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และอ การแปล - โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และอ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก

โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชักชวนคนไทย ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างง่ายๆ โดยการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” ซึ่งปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ผลที่ได้กลับมา นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียและน้ำเสีย ลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกำจัดของเสียแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนด้วย
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
The "end plate rice. Drink a glass of water, "
.Thailand Environment Institute. And businesses to persuade Thailand Sustainable Development and Environmental Resources. With the consumption behavior simply by "eating out dish. Drink a glass of water ".No need to invest not modify the equipment. It also saves the cost. The results came back. It will help reduce the loss of resources in vain. Reduce the cost of waste treatment and waste water.Reduce greenhouse gas emissions that cause global warming by
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
"All eaten a dish out of water glasses"
.Thai environmental institution, Foundation, and corporate business sustainability joint solicitation Thai people, the environment and natural resources by adjusting simple consumer behavior by "eaten out of a glass plate, all drinking water," he said. Do not invest Do not modify the device saves expenses. The result is returned. In addition to reducing the loss of resources by not useful. Reducing costs in the treatment of waste and waste water. To help reduce greenhouse gas emissions, which cause global warming conditions.
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the project "to eat rice dish out drinking water out of glass"
Thai Foundation environmental institutions and business organizations to encourage the development of sustainable environment and natural resources with the behavior of consumption, simply by "to eat rice dish out drinking water out of glass".No need to change the device investment does not have to adjust to get the cost savings that have come back in addition to helping reduce the loss resources by reducing the cost of treatment in vain; and waste.help to reduce greenhouse gas emissions which are the cause of global warming with
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: