โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อนกี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตื การแปล - โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อนกี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตื ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพ

โบกมือลา
เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน
กี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตือน
หวนไห้ จากกันไกล
แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้
เมื่อใจเราซึ้งใจ
ร่วมทางไม่ร้างไกลหมายมั่น

* ขุนเขาไม่อาจขวางสายธารเที่ยงธรรมได้
ความหวังยังพริ้งพราย
เก่าตายมีใหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบ
มีลบย่อมมีเพิ่ม
ขอเพียงให้เหมือนเดิม
กำลังใจอย่าอาวรณ์
รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย
ให้รักเราละลายกระจายในผองคน
ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Goodbye song hum

I need to hunt up a friend for a few years to fade a constant reminder
song retrospective jars. Although far from the only body but mind closely


on my mind, which is co-devised a deserted mountain

could not have blocked the stream integrity.Hope to be pretty
old dead is new life enhancement through the
are removed shall be added
just like the original
I do not bemoans
I do not shake skeptics weary
make me melt distribution in cohorts of people: those missives. forever
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Waving hands, La
music must leave, hum a few years back a friend
out of reminding the Israelites leave music to cry
. Far from each other, but even the body's powerful close around us and appreciate

when political commitment is not remote deserted the

* Mountains and streams may not be fair, noon;
.Hope the new phring the old Elf, there are extra life
dead over there, there are surely more deletion experience

let's just give the same

we're encouraged to grieve does not love khlon love me long suspicious of tilting
Klang we melt, spread in all the suffering people endure forever
people.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

waved his hand, and cried, and music must be good-bye, and then a friend
a few years will leave fading music will remind
back
Hai from far, even if it is just your body, but a close close
when we touched the
is not far off and deserted by
*
a peak may not be interrupted again
equity.the hope is also nice-looking old
; there is a new optional life found through the

add a Delete would have only let me encouragement as of old.

do not to bemoan love we do not ship to be suspicious, to be suspicious of our love to solidify
melt distribution in Beasts of
the suffering forever
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: