“กลิ่นอาหาร” นิทานกัมพูชาชายยากจนคนหนึ่ง ปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ใกล้บ้านเ การแปล - “กลิ่นอาหาร” นิทานกัมพูชาชายยากจนคนหนึ่ง ปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ใกล้บ้านเ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

“กลิ่นอาหาร” นิทานกัมพูชาชายยากจนคน

“กลิ่นอาหาร” นิทานกัมพูชา

ชายยากจนคนหนึ่ง ปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ใกล้บ้านเศรษฐี เขาจะย้ายกระท่อมอยู่บ่อยๆตามทิศทางลม เศรษฐีสังเกตเห็นด้วยความแปลกใจ จึงให้คนใช้ไปสืบถาม ชายยากจนบอกไปตามความจริงว่าตนย้ายกระท่อมตามฤดูกาลของทิศทางลม เพื่อที่จะสูดกลิ่นอาหารจากบ้านของเศรษฐี

เมื่อทราบเช่นนั้น เศรษฐีจึงบอกกับชายยากจนว่า "เจ้ามีชีวิตอยู่ได้เพราะกลิ่นอาหารจากบ้านเรา ดังนั้นเจ้าจะต้องมาเป็นคนใช้บ้านเรา" แต่ชายยากจนไม่ยอม เศรษฐีจึงไปฟ้องผู้พิพากษา ผู้พิพากษาตัดสินให้ชายยากจนเป็นคนใช้ของเศรษฐี กระนั้นชายยากจนก็ยังไม่ยอม จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพระราชา

พระราชาทราบเรื่องจึงทรงรับสั่งให้อำมาตย์นำผ้าขาวมาวางไว้กลางท้องพระโรง แล้วนำเงินวางไว้ในผ้าขาว จากนั้นตรัสรับสั่งกับเศรษฐีว่า "เศรษฐีจงรับเงินค่าตัวของชายยาจกไปเถิด" เศรษฐีก็รับเงินไป พระราชาจึงตรัสถามเศรษฐีว่า "เมื่อท่านหยิบเงินค่าตัวของชายยากจนไปแล้ว และเขานั้นก็เห็นท่านหยิบเงิน ดังนั้นเขามีส่วนได้รับเงินจากการมองเห็นหรือไม่?" เศรษฐีตอบ "ไม่ได้พระเจ้าข้า"

พระราชาจึงตรัสว่า "ก็เปรียบได้กับอาหารของท่านถึงใครจะสูดกลิ่นอาหารไป แต่อาหารก็ยังคงอยู่ ไม่สูญหายไป เพราะฉะนั้นท่านเศรษฐีจะเอาชายผู้นี้มาเป็นคนรับใช้ไม่ได้" และด้วยวิธีการตัดสินคดีที่แยบยลของพระราชาจึงทำให้ทั้งเศรษฐีและชายยากจนยอมรับและต่างกลับบ้านไปโดยไม่มีเรื่องราวใดๆต่อกันอีก
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
"Smell" Tales of Cambodia

.One poor man Planted cottage living near millionaires. He will move cottages are often in the direction of the wind. Millionaire noted with surprise. So people used to inquire. Poor man says to the fact that they move cottages seasonal wind direction.When such And he said to that poor man. "You live, because the smell of home. So you will need to use the product, "but the poor man refused. And he went on to sue judgesBut the poor man still refused. Went to complain to the king
.King had sent him what happened, he eclipsed the white cloth in the middle hall. Then take the money and put it in a white cloth. Then he said to the rich man. "Take this money the rich man's rags go," I get paid to millionaires."When he took the money to the poor man. And he had seen him a handful of money. So he has to get money from the look or not?"Rich replied," not God "

.King said, "His food was comparable to the one will smell the food. But the food is still not lost, so you take this man to be a millionaire, a servant is not ".
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
"Food odors" Tales of Cambodia

The poor man grown cabin neighbors millionaire He moves frequently, cottages in the direction the wind. Millionaire noticed with surprise, people used to investigate questions. The poor man telling the truth on how to move a cabin, wind direction, daylight.
When you know that the poor man would be told that "God alive because the smell of food from our homes. Therefore, the owner will need to come to our House, "but a poor man not to judge Sue millionaire. Nonetheless, the men broke into reject the complaint was against the King
.
The King know about everything he commanded Government officer take white are in the middle of the throne at Silver and placed in a white cloth, and then spoke to millionaire: "Millionaire" received money for the pauper to "millionaire's money. "When you grab the money of the poor man, and he then saw him grab the money, so he has received money from the visibility?"The rich man replied," Lord, Lord. "

.The King said that "compared to your food to food: food, but who still are not lost. Therefore, he would be the man to remove a servant. "
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
"food smells" Cambodia tales

The man lived in a poor hut planted near home millionaire he will move his cabin in the direction the wind is often rich noticed with surprise that people use to tell the poor man to question the fact that they moved the seasonal cottage wind direction.
When you know that, so I told the rich man poor, thou art alive, because food smells from our home, so you will have to come to our home, "but the man would not poor rich man went to court judgeAnd yet that poor man did not have to complain to the King

The King was informed that it had been ordered to take a councillor white cloth, and laid it in the hall, and put it in the white cloth and then spake unto the rich, rich and thou shalt receive the money, and, behold, the man's pauper to "rich man, it is money."When you pick up the money of the poor man, and he saw that it was that you took the money, so he has received the money from the visible or not?"billionaire replied, "God I don't have "

And the king said, "I think of it as your meal to anyone who will take a food smells, but food is still not lost. Therefore you rich will take this man to be his servants.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: