ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน สำหรับความรู้สึกของดิฉั การแปล - ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน สำหรับความรู้สึกของดิฉั ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน
สำหรับความรู้สึกของดิฉันมันคือความประทับใจ คือมิตรภาพที่ดีที่มีต่อกัน คือความทรงจำดีๆที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ตลอดไป ความรู้สึกที่มีนี้อาจจะบรรยายไม่ได้หมดเพราะความรู้สึกที่มีมันบรรยาย
ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน คือได้รับมิตรภาพ ความทรงจำที่ดี ได้รู้ถึงการให้การรับซึ่งกันและกัน ได้รู้ถึงซึ้งในคำว่าเพื่อนแท้อย่างแท้จริง
ความรู้สึกที่มีต่อห้องเรียน คือการได้อยู่ร่วมกัน การได้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีความสุข ถึงจะถึงทุกข์ มีสุขบ้างปะปนกันไปแต่มันคือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ความรู้สึกที่มีโรงเรียน คือการได้รับสิ่งดีๆจากครูอาจารย์ จากเพื่อนและน้องๆ การอยู่ในสังคมเราต้องเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก ได้เรียนรู้อะไรในหลายๆอย่างซึ่งโรงเรียนก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา ดังนั้นเราควรกระทำเหมือนเราอยู่ที่บ้าน
ความรู้ดังที่กล่าวมานั้น คือความรู้จากการที่ได้อยู่ในบ้านหลังที่สองแห่งนี้เป็นเวลาถึงหกปีซึ่งดิฉันก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและจะนำไปบอกกล่าวแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจในโรงเรียนน้ำพองศึกษาต่อไปค่ะ.
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
A feeling of having friends Classroom & school
For I feel it is a good matchup is the impression that the good memories is that worth kept forever. There may be a feeling of this narration is not all because of a feeling that it's closed
. The feeling that a friend is a friend receive a good memory, learn to accept each other. Learn to appreciate the true friend "
Feeling towards the classroom is to be together. To use an existing time happily to happy to mingle with some suffering, but it is to learn to live together as a group
. The feeling that the school is to get the good things from friends and teachers from most in society, we must see the benefits involved. Therefore, we should act like we are at home
. Knowledge of these.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The feeling that there is a classroom and school friends
For me, the feel of it is a good impression is friendly to each other, memories to keep forever. The feeling that this may be a lecture is not empty because the feeling that it's a narrative
The feeling that there is a friend to be friendly, he remembered that he knew better than to get to the knowledge of each other. perspective on the words that truly genuine friends
The feeling that there is a classroom is to be shared in the time that is a happy to be happy to have a little trouble, but it is mixed to learn how to live together as a collective
The feeling is that there is a school to be good things from my friends and teachers from the Nong in our society to see the benefits.Therefore, we should act like we are at home
I know that he said it was a loud
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: