พฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่นไม่มีเพื่อน เพื่อนมีความหมายสำหรับวัยรุ่นอย่ การแปล - พฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่นไม่มีเพื่อน เพื่อนมีความหมายสำหรับวัยรุ่นอย่ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

พฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่นไม่มีเพื่

พฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่น
ไม่มีเพื่อน
เพื่อนมีความหมายสำหรับวัยรุ่นอย่างยิ่ง ใครที่มีเพื่อนน้อยหรือไม่มีคนคบจะเป็นวัยรุ่นที่มีปมด้อยมาก
สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีปัญหากับเพื่อน มักเกิดจากพื้นฐานไม่ดีมาก่อน เช่น
1. ปรับตัวยาก เอาแต่ใจ ไม่เข้าใจจิตใจคนอื่น ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางความคิด
2. ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก กลัวทำผิด กลัวคนอื่นว่า มักจะมีทักษะในด้านต่างๆไม่มาก
3. เรียนไม่เก่ง
4. ด้อยโอกาส ขาดคนรัก ขาดคนสนใจ ถูกละทิ้ง หรือถูกทำร้าย ขาดคนดูแลสั่งสอน
5. มีปัญหาทางอารมณ์ ซึมเศร้า วิตกกังวล
6. มีปัญหาที่บ้าน พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย หรือเข้ากับคนในบ้านไม่ได้ดี
7. ขาดทักษะการเข้าสังคม เช่น กีฬา ดนตรี การทำกิจกรรม ไม่เข้าใจจิตใจผู้อื่น เป็นต้น
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Behaviors that are common in adolescents
no
friends are meant for a teenager. Who have little or no teenage dating is a very weak point
.Teen cause problems with friends. Usually the result of the poor before the
1. Adjustment is not mind-willed people. The self-centered idea
2.I do not shy expressing the fear of others. Skills are usually not a lot
3. Course not good
4. Poor people do not lack lovers abandoned or abused. Care preach
5. Has emotional problems, depression, anxiety,
6.Problems at home. Parents often argued. Or to a person in the home is not good
7. Lack of social skills, such as sports, music, etc. I do not mind others
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Behavior that is common in teenagers, there are no friends

. My friend has a profound meaning for teenagers. Those who have little or no friends, "people will be very young with a bad knot
.Why teens have problems with friends, often caused by a bad base before, such as
1. Adaptation is difficult to remove, but not to understand the minds of other people based on self-centred ideas.
2. Shy is not guilty of fear. fear others that are usually not much skill in various aspects.
3
4 not learning good. disadvantaged. Missing a loved one missing person interested be disregarded or lacking care for people to teach, there are emotional issues. 5
Depression anxiety
6. There is a problem at home. Parents frequently argue, or to the people in the House?
7. lack of social skills, such as music and sport activities. Don't understand the minds of others, etc.
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The most common behaviors in teenagers don't have a friend

my friend has a meaning for teenagers who have very little or no longer a friend to hang out with people who will be a teenage girl who has an inferiority complex.
Why do teenagers, there is a problem with your friends is often the result of basic is not good, such as
1. Fred is not difficult to understand the mind of the other self-centered ideas
2.shy dared not show it was afraid that other people often do wrong Fear has the skills in the
is not very 3. School is not very good at
4. Lack of disadvantaged people who love lack of interest has been abandoned or is being attacked lack of care teach
5. There is a problem of the emotional anxiety depression
6.There is a problem at home or my parents quarrel frequently to others in the house are not good
7. Lack of social skills such as sports, music, activities, etc. other people do not understand the mind
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: