ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า  วันที่..................... หนังสือสัญญา การแปล - ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า  วันที่..................... หนังสือสัญญา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า วันที

ห้อง.......
หนังสือสัญญาเช่า

วันที่.....................
หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ ทำที่บ้านเลขที่ 308/70-72 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ระหว่าง น.ส.อนงค์ เกตุโสภณกูล อยู่บ้านเลขที่ 101 ม.3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.086-3883184 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้ให้เช่า" กับ....................................ที่อยู่...................................
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Room rental contract .......contract hire This ..................... day. At home at 308/70-72 Moo 10, Tambon Nong Prue, Banglamung, Chonburi
anong Neptune ceremony between Miss School, residing at 101 Moo 3, Tambon Bang Muang Sai Chonburi Tel.086-3883184 hereinafter hereinafter called "Lessor" with ................................. Location ................................... ...
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Room .......
Notice of lease

วันที่.....................
Notice of lease this home-made no. 308/70-72 m 10. Nongprue Banglamung, Chonburi
between Ms. Onnga Ketusophonkun house number is 101 m 3. T. bang Sai, Muang, Chonburi.86-3883184, which in this contract, called a "rental" to address .................................... ...................................
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Ajarn ....


the date of Lease contract ... ... ... ... ... ... ...
book of this lease agreement to the house number 308 / 70 - 72 mm .10 cent Nong prue, Bonglamung Chonburi
between Ms. (P) a beautiful woman is really observant President panelists House Number 101, 3. Some sand Muang, Chonburi.086 - 3883184 in this contract, the following is called "the lessor." With . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: