หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้ การแปล - หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียง

หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้าย และนุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหมยก คาดเข็มขัด และสวมเครื่องประดับ
ชาย ชุดพระราชทาน ตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อย คอตั้งผ่าอกตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด เสื้อจะเป็นสีเรียบหรือมีลวดลายก็ได้ ใส่คู่กับกางเกงสีสุภาพ
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Chakri composed the Thailand Ladies Open Sabeฉiyong right shoulder. A cloth covering the left shoulder. And wear the lap belt and a silk sarong worn
.Men gave the Tigers a little. Neck dissection is a round button 5 seed coat color is not smooth or patterned. Together with clean pants
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Girls Thai Chakri series consists of a shawl-turn right side shoulder. Men wear a shawl over the shoulders and left covered with a silk belt and is expected to lift the skirt wearing jewellery
.Men's t-shirt graphics to give the series a little neck, chest surgery area at any granule colors to sew a button on a shirt 5 smooth or patterned. Wearing a pair of black trousers with a gentleman
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The woman Thai Chakri Northwest Presbyterian ladies with his right hand on his shoulder, Presbyterian ladies shawl skirt on the left and replace it with lift in a glancing manner? belt and wear jewelry
The man gave the shirt to his chest split neck a little over-buttoned shirt 5 tablets will be a simple color or a pattern. Put the trousers, courteous
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: