ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้ การแปล - ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi

ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้มีการgrid independent check ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าผลที่ได้จากการคำนวนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ในกรณีนี้พิจารณาจากผลของอุณหภูมิ ที่ศูนย์กลางของchannal โดยให้ global grid มีขนาดเป็น 7.51กับ 5.16 พบว่าค่า error ในกรณีของไม่ติดครีบ 0.0234 % และใรกรณีของที่ติดครีบเป็น 0.0126%
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
In the calculation we use comsol multi-physic 4.3 for reliability, the grid independent check, a check that the result of the calculation is reliable or not. In this case, considering the effect of temperature. At the center of channal by the global grid size is 7.51 and 5.16 showed that the error in the case of a fin and 0.0234% of haemophilia cases the fin is 0.0126%.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Why we use comsol 4 multi-physic.3 to the reliability check independent grid. This is to verify that the result of the calculation is reliable or not. In this case, based on the results of the temperature at the center of a global grid, channal a to 7.51 5.16 found that the error value in the case of non-flammable fins sticking of raikonni% and 0.0234 fins as 0.0126%
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
In the words we use to calculate the comsol multi-physic 4.3. To the reliability of grid independent check which is to verify that the results from the word, is the reliability or not in this case considering the effect of temperature at the center of channal, global grid size is 7.51 to 5.16 found that the error in the case of no fins attached to 0.0234 percent, and a case of the fins attached to 0.0126 percent.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: