ยำรวมมิตรวัตถุดิบและสัดส่วน:1. กุ้ง 5-10 ตัว2. ปลาหมึก ¼ ถ้วย3. หมูยอ  การแปล - ยำรวมมิตรวัตถุดิบและสัดส่วน:1. กุ้ง 5-10 ตัว2. ปลาหมึก ¼ ถ้วย3. หมูยอ  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ยำรวมมิตรวัตถุดิบและสัดส่วน:1. กุ้ง

ยำรวมมิตร
วัตถุดิบและสัดส่วน:
1. กุ้ง 5-10 ตัว
2. ปลาหมึก ¼ ถ้วย
3. หมูยอ ½ แท่ง
4. เห็ดหูหนูขาว ตามชอบ
5. หอมใหญ่ ½ ลูก
6. ขึ้นฉ่ายหั่นยาว 2 ต้น
7. พริกทุบๆหน่อย 3-5 เม็ด
8. กระเทียมดอง+น้ำกระเทียมดอง 3-5 ลูก
9. น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
10. น้ำตาล 3 ช้อนชา
11. น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ


ขั้นตอนการปรุง:
1.กุ้งล้างปลอกเปลือก ผ่าหลังเอาขี้มันออกครับ จากนั้นเอาไปลวกพร้อมๆกับปลาหมึกหมูยอและเห็ดหูหนูขาว
2.ทำน้ำยำ โดยใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆลงไปในชาม ตามด้วยผักต่างๆเลยครับ ชิมรสจนพอใจละ ก็เอาเนื้อสัตว์ต่างๆลงคลุกให้เข้ากันเสร็จละครับ ยำนี้จะได้ความหวานจากน้ำกระเทียมดองด้วยนะ แต่บางคนจะไม่ชอบกลิ่นของมัน ตัดออกไปก็ได้ครับ
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Mix salad ingredients and proportions
:
1. 5-10 the SHRIMP
2. Squid ¼ cup
3. Pork ½ sticks
4. Mushroom like white
5. Onion ½
6 children. Celery, sliced ​​the long 2
7. Guinea bit smashed 3-5.
8 tablets. garlic, pickled garlic, pickled baby 3-5
9. sauce 2 tablespoons
10.Sugar 3 teaspoons
11. Lime juice 2 tablespoons cooking process


:
1. Clear peel shrimp. I cut back to ride it out. Then put together with boiled pork, squid and mushroom white
2.I put the salad ingredients into a bowl. Followed by vegetables here. Taste until satisfied. It took the meat and mix well finish it. This is a sweet salad of pickled garlic too. But some people will not like the smell of it.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Mixed salad
raw material and proportion:
1. 5 shrimp-10
2. ¼ Cup squid
3. "½ stick
4. Fungus on like
5. onion ½ ball
6. 2. slice the long Thai celery or Khuen Chai
7. A little pepper granules thup 3-5
8. Pickled garlic Garlic water 3-5 balls
9. 2 tbsp fish sauce
10. 3 tsp sugar
11. 2 tbsp lime juice: stage: 1. wash shrimp shell casing. After surgery to remove pellets it out lol, then remove to a lightly cooked squid, pork and fungus by
2.Water Yam by putting them into the seasoning in a bowl along with the vegetables he ever until a satisfactory, remove the meat topped with various travel together as one. This salad has sweet water with garlic, but some people don't like the smell of it.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Eco-friendly materials, and proportion of total
Yum Yum :
1. shrimp 5-10,
2. squid 1 cup
3. pork 1 bars of terror
4. white fungus in
5. onion 1 ball
6. celery, sliced into 2 long
beginning of 7.chili ทุบๆ little, 3 - 5 tablets
8. Garlic, pickled garlic, pickled water 3 - 5 I
9. Fish sauce 2 tablespoons of
10.Sugar 3 teaspoon
11. lemon juice 2 tablespoons of the cooking process


:
1. Wash shrimp peel backs to remove sensitive to it, and then take it away along with boiled pork squid terror and white fungus
2.Prepare the dressing, put the ingredients into the bowl with the vegetables, sir, taste until it was satisfied with the meat, mix together. This will be done. Yum Yum sweet pickled from the water, but some people don't like it smells.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: