สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขม การแปล - สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขม จีนดั้งเดิม วิธีการพูด

สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชา


สวัสดี. พี่ชายชายอล
วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขมากๆ
ตอนนี้ฉันอายุ14ปี ฉันหวังว่าจะเข้าไปอยู่ใน sm entertainment
ฉันคิดว่าเราจะได้พบกัน จริงๆแล้วฉันเป็นคนไทย ^^
และ บอกพี่ชายลู่หานด้วยน่ะว่าฉันอยากเป็นน้องสาวของเขามาก
และต้องการให้เขาเป็นพี่ชายของฉันด้วย
โชคดีค่ะพี่ชายชานยอล
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 1:

嗨,哥哥弟弟的哥哥保羅的生日
Chanyeol今年問我弟弟很高興。
我現在14歲。我希望能在SM娛樂
我想我們會得到滿足。其實,我是泰國


。魯漢和告訴我的兄弟,我想和他的妹妹很
並希望他是我的哥哥太
祝你好運兄弟Chanyeol。
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 2:

你好。南斯拉夫的哥哥。
陳哥哥的生日今年通過詢問管理員哥哥很開心。
現在我年齡 14 歲我希望 sm 娛樂
我覺得我們可以找到。其實我是一個泰國人


。告訴我第一首曲目與哥哥我想要他的妹妹。
和要他當我哥哥好運氣
山皇家的哥哥。
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 3:

你好。我兄弟人,
出生日期他的兄弟,在今年稱讚的平臺要求他的兄弟是非常愉快的
now,我是我希望進入SM娛樂
我認為的14年我們將找到,實際上,我是一泰國人


并且在哪裡告訴我找到我的兄弟,軌道,與什麼我要是
的姐妹,并且他是像是他我的兄弟。我是幸運與我的兄弟平臺
恐怖。
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: