หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (ฉายาปัจจุบัน) เป็นชาวกรุงเ การแปล - หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (ฉายาปัจจุบัน) เป็นชาวกรุงเ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์ ธ

หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (ฉายาปัจจุบัน) เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่บรรพบุรุษตั้งรกรากอยู่ที่ จ.นครปฐม โยมพ่อชื่อ นายชมภู โยมแม่ชื่อ นางอัมพร นามสกุล ทองประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2499 แต่ไปแจ้งเกิดช้า ดังนั้นในใบสุทธิพระจึงระบุว่า เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502 ส่วนการศึกษาเล่าเรียนทางโลก ไม่จบชั้นประถมปีที่ 4 ขณะที่การศึกษาเรียนทางธรรม จบนักธรรมเอก

หลวงปู่พุทธะอิสระ เริ่มบวชเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ปี โดยบวชที่วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี พระครูธีราภินันท์ เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน เป็นพระอุปัชฌาย์ แต่บวชได้เพียงพรรษาเดียวก็สึกออกไปเป็นทหาร 2 ปี หลังเสร็จภารกิจทางทหาร ก็กลับมาบวชใหม่ที่วัดเดิม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2526 โดยได้รับฉายาว่า "ธมฺมธีโร" แปลว่า "ปราชญ์ทางธรรม" ส่วนที่มาของฉายานั้น สืบเนื่องจากในครั้งหนึ่ง ท่านได้มีโอกาสไปแสดงธรรมที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ซึ่งการแสดงธรรมครั้งนั้นจับใจผู้ฟังมาก จนชาวบ้านต่างคิดว่า ท่านน่าจะเป็นพระอาวุโส จึงมีการเรียกท่านว่า "หลวงปู่" ต่อ ๆ กันมา จนถึงบัดนี้

หลวงปู่พุทธะอิสระ อยู่วัดคลองเตยในได้ประมาณ 6 ปี ก็มาสร้างวัดอ้อน้อย ที่ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในปี 2532
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Buddha or Phra Luang Pu Suwit independent Theeravachirakul Thom Allah Mohammad (the nickname) was a London-born ancestors settled in the province, butSydney Guillaume Guillaume's father, Mr. Phu mother her name extension AMPORN gold noble was born on January 1, 2499 but due to report shortly. So the credentials are listed as born on February 3, 2502 part of the world studies.4, while the study of theology.
Doctoral graduate theologian.
.Grandfather enlightened freedom. The first ordained 20 years old by the temple priests in Khlong Toei, Bangkok Provost Thira Governance pleasure Abbot Road in A preceptor. But clerics can only wear the same old military 2.After completing military tasks. Clerics were back at old temple on January 16, 2526 by the nickname "The Gandhi Robert Thom Allah" means "religious scholars" the origin of the nickname. According to the last one. You have the opportunity to preach at Wat Tha Sung.The question then preach captivate audiences. The villagers think. He is the senior pastor. It is called "Grandfather" to each other until now

.Grandfather enlightened freedom. In a Bangkok temple was built about six years I Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom Bangkok Noi district, in 2532.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Phra Luang Pu free to leave or wise man Thom Suwit modules (current nickname) is a chaokrungthep by birth, but their ancestors settled in the province.He was attending his father's name mother's name, he said Mrs. Chom Phu Amphon Namotkun glorious gold was born on January 1, 1956 to occur slowly. Therefore, on the net, it says God was born February 3, 2502, world class education section. 4 when a study ethical naktham studies course hero
.
Leave Luang Pu (independent) Start studying for ordination, and, for the first time at the age of 20 years to ordain at Wat Khlong Toei, klongtoey, Bangkok in by. Phra khru Thira to good nan Abbot of Klong toey, in a upatcha, but only one of the Buddhist ordination to monkhood as a soldier 2. After the military mission was undertaken by the new old temple. On January 16, 1983 by has been dubbed "Rosa thommathi" which means "Dharma praj." Most of the photos were taken. Because in one time. You have an opportunity to show the wrong WAT tha Samsung. Uthai Thani, where preaching was so much audience to imprint different villagers think he is God, so he was called senior "Luang Pu" so well until now

. Luang Pu WAT Toei is free to leave in about 6 years, they build a minimal measure o, t. nongprue, a. kamphaeng Saen. Nakhon Pathom province in the year of 2532 (1989)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the Buddhist priesthood or the independent witnessing ธีรธมฺโม (known as current) as the people of Bangkok by birth, but his father had settled.Nakhon Pathom medallion medallion mother father name Mr. Visit Phu name Last name and she received a precious gold when January 1 , 2499, to inform the LORD was slow, so the net result is that February 3 , 2502 the study of the world4 while the study study of the teachings of the Buddha Dharma end Captain

the Buddhist priesthood independent school began to ordain first ordained at age 20 years, with the temple in Klong Toey Klongtoey Bangkok, a genius Khru policy H. Abbot of Wat Klong Toey in the Preceptor to ordain, but only one reign was worn out in the army 2.After you have finished the military mission was to ordain a new measure when January 16 , 2526, has been known as "ธมฺม ธีโร" means "wisdom of the teachings of the Buddha, and the likeness of the consequence of the once you have the opportunity to show the Dharma at the temple had backed upUthai Thani which show that the teachings of the Buddha. grasp the listener. So much so that you think that it would be a senior and have been called him, and said he'd "come together, until now,

Buddhist temples of Luang Pu's freedom in Klong Toey in approximately 6 years, it had been created by the little temple, Huay Kwang, kamphaeng saen Nakhon Pathom in year 2532
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: