เทศกาลการเต้นลมวนสถานที่: คอนยา ประเทศตุรกี ช่วงเวลา: ช่วงเดือนธันวาคม การแปล - เทศกาลการเต้นลมวนสถานที่: คอนยา ประเทศตุรกี ช่วงเวลา: ช่วงเดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

เทศกาลการเต้นลมวนสถานที่: คอนยา ประ

เทศกาลการเต้นลมวน
สถานที่: คอนยา ประเทศตุรกี
ช่วงเวลา: ช่วงเดือนธันวาคม
คนจากทั่วโลกต่างเดินทางมาชุมนุมกันที่เมืองคอนยา ประเทศตุรกี ในเดือนธันวาคม เพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่การเสียชีวิตของกวีซูฟีผู้มีนามว่า “เมฟลาน่า” โดยเหล่าผู้ศรัทธาในชาวเปอร์เซียซึ่งเป็นทั้งนักกวี นักเทวาวิทยา และนักกฎหมายในศตวรรษที่ 13 ผู้นี้จะเต้นลมวน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระอัลลาห์ การเต้นรำนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เซมา” เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางผ่านความรักเพื่อยกระดับจิตวิญญาณให้เข้าถึงพระเจ้า นักเต้นจะสวมกระโปรงยาวสีขาวและหมวกสูง โดยเอียงศีรษะไปด้านหนึ่ง ไขว้แขน พร้อมกับหมุนและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นอกจากนี้ การเต้นยังแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ กัน 4 แบบ แต่ละแบบสื่อถึงเหตุผล ธาตุ และภาวะในชีวิตของมนุษย์ที่แตกต่างกัน สำหรับเครื่องแต่งกายและรูปแบบการเต้นนั้นก็มีความหมาย ผู้นำการเต้นจะเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ ส่วนผู้เต้นเป็นตัวแทนของวงโคจร
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

A whirlwind Dance Festival Where: Konya Turkey
the period: the months of December
.People travel from around the world gathered at the city of Konya, Turkey in December. To mourn the death of the Sufi poet, who was called "Mevlana" by those who believe in Persian, which is both a poet.And lawyers in the 13th century, this is a whirlwind dance. To commemorate the Allah. This dance is known as "Salem" is symbolic of the journey through love, to elevate the soul to reach God.Leaders dance to represent the sun. Those dancers representing the orbit.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Whirl wind Dance Festival: international drugs Conference
Turkey

moment in December:People from all over the world, foreign travelers congregate at the city-country Turkey. In the month of December to participate in mourning to the death among people with green standard DVD "mega cute fla" by those who believe in the people of Persia, which is both a poet and writer. And a lawyer in the 13th century, who will dance the wind whirl to commemorate his anla. This dance is known by the name of "a" as a symbol of the journey through love to elevate the soul to reach God. By tilting the head to one side Cross arm with a rotating and moving forward. In addition The dance is also divided into 4 different formats, each conveys the reason that man's life and the conditions are different. Dance leader will represent the Sun. Guests may take advantage of dance as an agent of the orbit.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The wind Festival dance forest
Location: icon, Turkey
Period: during the month of December
people from all over the world traveling together. The city of Turkey icon in the month of December to attend commemoration to the death of a poet who is called "ซูฟี Mephaath," by his faith in the people of Persia, who was the poet.lawyers in the 13th century, this will be a whirlwind dance to remember the อัลลาห์ dance this is known as the "Processor" is a symbol of the journey, through love, to raise the level access spirit Godby tilting your head to one side to be arm in arm with swivel and to move forward in addition to the dance form is divided into 4 different media, each element of the reason and developments in the life of a human being.The Dance will be a representative of the sun dance as the representative of the Ephemeris
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: