จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย  การแปล - จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht

-สกุลเงินของพม่าคือ kyat อ่านว่าจ๊าด
-เมื่อก่อน 1 จ๊าดเท่ากับสองบาทไทย
-ตอนนี้ 100 จ๊าด เท่ากับ 3 บาทไทย
-พม่ามีสกุลเงินพิเศษเป็นของตัวเองคือ สกุลเงิน FEC
-ในประเทศพม่า 1 FEC มีค่าเท่ากับ 1USD
-นอกประเทศพม่า 1 FEC เท่ากับกระดาษธรรมดา
-FEC เป็นหน่วยเงินที่คิดขึ้นมาเพื่อหา
USDเข้าประเทศ
-แบงค์พม่า แบ่งเป็น 50,100,500,1000
-แต่เมื่อก่อนนั้น แบ่งเป็น
10,50,75,100,200,500,1000
-จำได้คล้ายๆ ว่าเคยมีแบงค์ 95 กับ 250ด้วย
แต่ไม่แน่ใจ
-พม่าไม่มีเอทีเอ็ม พม่ามีธนาคารนะ แต่คนนิยมเก็บเงินกันเองที่บ้านมากกว่า
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Kyat (kyat) is the currency of Burma * 26 videos equivalent to about 1 baht Thailand the myanmar kyat (mmk) is the official currency of myanmar. 26.0460 myanmar kyat = 1 thai baht

- the currency of Myanmar is the kyat read. 's videos
- on the first two videos were THB Thailand
.- Now 100 videos Bt3 Thailand
- Myanmar has its own special currency is the currency fec
- Myanmar 1 fec equal 1usd
- outside Myanmar as plain paper 1 fec
-fec. The money is expected to come up.

Usd country.- Bank of Myanmar is divided into 50,100,500,1000
- but before that. Divided 10,50,75,100,200,500,1000

- remember similar. Banks that have a 95 to 250, but not sure

- Myanmar ATM Myanmar banks too. But for all the money themselves at home than
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Kyats (Kyat) is the currency of Myanmar kyats equals approximately 26 1 * ß The Myanmar Kyat (MMK), Thai is the official currency of Myanmar 26.0460 Myanmar Kyat 1. = Thai baht currency of Myanmar is

-kyat, read that before 1
-kyats equals two Thai baht kyats
.-Now 100 kyats equals 3 baht Thai-Burma is a special currency
.
-FEC is the currency in Myanmar 1 FEC is equal to 1USD
-outside Myanmar 1 FEC is equal to plain paper, the monetary unit is the FEC
-thought to find a
-
USD.-Banks Burma is divided into 50, 100, 500, 1000
-
but when they split, before 10, 50, 100, 200, 500, 75, 1000
-remember items like that ever had a 95 with 250 Bank

but not sure-there are no ATMs in Burma. Myanmar has, but like to Bank Bill over home
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
จ๊าด (Kyat) is a currency of Burma * 26 จ๊าด equal to approximately 1 Thai baht The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460 Myanmar Kyat = 1 baht Thai

- Burma's currency is kyat read that จ๊าด
- when before 1 จ๊าด equal to two Thai Baht
- now จ๊าด equal to 100 Thai Baht 3
- Myanmar currency is currency is it's own special FEC
- in Burma 1 FEC USD
is equal to 1 - 1 FEC outside Burma as the plain paper
- FEC units as the thought came to him, the country

USD- A bank is divided into Burma 50,100,500, 1000
-
but when before it is divided into 10, 50, 75,100,200,500, 1000
- I remember something like that you had to have a 95 250 with a bank

but not sure - Burma Burma has no ATM bank, but were very popular money themselves at home more than
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: