ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art)คือ ความรู้ถึงหลักการหรือแนวคิดหรือแนวท การแปล - ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art)คือ ความรู้ถึงหลักการหรือแนวคิดหรือแนวท ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art)คือ

ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art)
คือ ความรู้ถึงหลักการหรือแนวคิดหรือแนวทางที่ผู้ปฏิบัติงานศิลปะหรือศิลปินทุกสาขาต้องมาใช้ร่วมกัน นำมาเป็นแนวปฏิบัติใช้สร้างสรรค์ผลงานของตน โดยคำนึงคือ การนำหลักสุนทรียศาสตร์มาช่วยในการศึกษาหรือจะนำมาเป็นบางส่วนมาใช้ในทฤษฏีในการสร้างงาน ซึ่งอาจจะเพิ่มเติมไปจากสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสุนทรียภาพที่มีผลเกิดจากงานศิลปะโดยเฉพาะ ทั้งสุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบของศิลปะอยู่ แต่แตกต่างกันไปบ้างในด้านหน้าที่และจุดมุ่งหมายที่แปลกแยกออกไปเช่น สุนทรียศาสตร์ให้ความสนใจเรื่องของผลทางสุนทรียภาพระดับสูงที่เกิดจากงานศิลปะ ส่วนปรัชญาศิลปะมีภาระในการค้นหาแก่นสารสำคัญของหลักการ แนวทางที่มีจุดมุ่งหมายทั้งในรูปของอุดมการณ์ หรือลัทธิที่นำไปปฏิบัติให้เกิดสุนทรียะในงานศิลปะ หรือที่ศิลปินยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาศิลปะคือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วรรณกรรม กรีนิพนธ์ ดุริยางศิลป์หรือดลตรี นาฎยศิลป์และการแสดง เต้นรำ ภาพถ่าย ภาพยนต์ และศิลปะสมัยใหม่ เช่น ศิลปะจัดวาง และอื่นๆ
จุดมุงหมายสูงสุดของศิลปะทุกสาขาล้วนมีหลักการทางสุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะร่วมกัน
(ที่มาหนังสือสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์, กำจร สุนพงษ์ศรี, หน้า 109)
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Philosophy (philosophy of art)
.Is the knowledge of the principles or concepts or approaches to the practice of all branches of art or artists have shared. Used as guidelines for creating their mind is.This may be more a matter of aesthetics to the aesthetic effect of a work of art in particular. Both aesthetics and philosophy of art is also in the frame of art.Aesthetic attention to the aesthetic effect of a high level of art. The philosophy is the burden of the essence of the principle. Approach that aims both in terms of ideology.Artists as guidelines or practice
.The work involved in painting, sculpture, graphic art, philosophy, literature and musical composition Green Force Impulse. Dance Theater, photo galleries, and dance performances, art and modern art, such as placement and other
.The ultimate aim of all artistic disciplines are all principles of aesthetics and philosophy of art together
(Source Books aesthetics. Philosophy of art. Theory of visual art. Art critic, emit Sundiata Pong Si, page 109)
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Art philosophy (Philosophy of Art)
Is knowledge the principles or concepts or guidelines that workers in all branches of art or artist must be shared. Bring into practice using their creativity to discover: This may be further away from the aesthetics that regarding the aesthetics effect caused by a work of art. Both the aesthetics and the philosophy of art as a subject in the framework of art. The result of attention to aesthetics and aesthetics of high level arising from art. Best art philosophy is fundamentally in search of the essence. The guidelines aim, both in terms of ideology Or that the artist based on the guidelines
Sections related to the philosophy of art: painting, sculpture, print image of literature, art, or literature of the Remembrance Service, green rubber's prophecy. Na dayasin and dancing, photos, movies and other modern art, installations, and more
.The highest point of the roof of all branches of art, there are principles of critique and share the philosophy of art and aesthetics (the book
. Philosophy of art criticism and theory of art, Visual art, nopnga, Surat SI 109 Kamjorn)
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
philosophy of art (of Philosophy Art)
Is the knowledge of the principles or concepts or approaches that the operator or the artist art all branches must be brought together to practice using their creativity by taking into consideration thewhich may be more to the aesthetics of the aesthetic, with the result of a work of art, particularly the aesthetics and philosophy of art is also a subject that is in the framework of the arts.Aesthetics, the attention of the high level of aesthetic work of art and philosophy, the arts have a burden to find the essence of the approach is aimed at either in the form of ideologyor the artist is attached Guidelines
The work that is associated with philosophy, the arts, literature, painting, sculpture, graphic art, to create a catfish, rubber or to design Council, art and dance movie photos and modern art galleries such as placement and other
The maximum number of corrugated art all branches, all with the aesthetics and philosophy of art together
(the main book aesthetics philosophy of art visual art theory art criticism, spread สุนพงษ์ Si, page 109.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: