Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ประวัติความเป็นมาองค์กรกรีนบัส : ธุรกิ การแปล - Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ประวัติความเป็นมาองค์กรกรีนบัส : ธุรกิ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ประ

Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ประวัติความเป็นมาองค์กร
กรีนบัส : ธุรกิจบริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของไทย จากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการขนส่งโดย รถโดยสารประจำทาง ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีและได้รับสัมปทานการเดินรถกว่า 20 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานีและภูเก็ต มีจุดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่า 75 จุด ให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 1, 500,000 คน รวมกว่า 50,000 เที่ยววิ่ง/ปี
กรีนบัสให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยเลือกใช้รถโดยสารที่มีมาตรฐานและมีการติดตั้งเทคโนโลยีติดตามรถโดยสาร GLOBAL POSITIONING SYSTEM หรือ GPS กับรถทุกคันทุกเส้นทาง ควบคู่กับการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยบนถนน ROAD TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT หรือ RTS และระบบการบริหารจัดการงานขายและงานบริการ GREEN BUS SERVICE SYSTEM หรือ GSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางถนนและสร้างความเป็นเลิศด้านการส่ง เพื่อมอบการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า ดังสโลแกนที่ว่า “กรีนบัส ใส่ใจทุกการเดินทาง”
วิสัยทัศน์
“เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการขนส่งทางถนนครบวงจร”
พันธกิจ
ให้บริการการเดินทาง การจัดการและการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีคุณภาพและครบวงจรแก่ลูกค้า และการขยาย Chain ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
greenbus bus business. History of the Organization: Green bus.Passenger transport services by bus, covering both North and South of Thailand. Of experience specializing in the provision of transportation services by Bus Throughout more than 47.Chiang Rai, Phayao, Lampang, Lamphun, including Route 20, Phayao, Phrae, Nan, Tak, Nakhon Sawan, Singburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani and Phuket. Is the ticket more than 75 points.1,.500,000 people, including more than 50,000 runners on / year
.Green bus priority security by using a standard bus and a bus tracking technology installed or gps global positioning system for vehicle routes. Coupled with the use of standard system security on road transport safety.Or rts and management system, sales and service, or gss green bus service system to increase efficiency of road transport and the delivery of excellence. To deliver impressive services to customers. The slogan that.Every trip "
.Vision: "We are committed to excellence organizational development. The road transport integrated "mission

.Travel providers. Management and public transport, road quality and comprehensive customers and expanding chain policies of the Group and creating value for stakeholders
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Greenbus bus business history organization nabat
Green: Business services, transport of passengers by buses covering an area of both Northern and southern Thai. From experience, who specializes in transportation services. Bus services throughout more than 47 20, including Chiang Mai, Chiang Rai, lamphun, phayao, path, Lampang, phayao, phrae, Nan, Nakhon sawan-Tak sing buri, phetchaburi and prachuap khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Phuket. There are more than 75 ticket outlet points. 1, More than 50000 runner around 500000 total man/year
.Green nabat, the importance of security by using standard buses and are equipped with GLOBAL POSITIONING SYSTEM technology to track buses, or any vehicle with a GPS route, coupled with the use of a standard security system on the ROAD TRANSPORT road SAFETY. Or RTS, and sales management system and SERVICE SYSTEM BUS or GREEN services GSS to enhance the road transport and creating excellence. To provide services to the customer: slogan Attention all trips "

Vision "we strive to develop an organization to excellence comprehensive road transportation"

mission statement.Travel service provider. Management of public transport and road quality and a full range of customers and expand the Chain and value creation group of companies ' policies as well.
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Business Greenbus bus History Organization
putting Bus:passenger transport services by bus covers an area in the south and the North of Thailand from the experience the expertise in this area, the transport by bus, for a period more than 47Route 20 Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao Phayao Lampang Lamphun Nan, Phrae Tak Nakhon Sawan Sing Buri Prachuap Khiri Khan Petchaburi Chumphon and Surat Thani Phuket has the ticket more than 75 points1,500,000 people, more than 50,000 runs/year
In the bus, the importance of safety by using a standard bus and bus tracking technology is installed GLOBAL POSITIONING SYSTEM GPS or car with all units every route along with the use of the systems security standards on the road ROAD TRANSPORT SAFETYor RTS and management systems sales and service work GREEN BUS SERVICE SYSTEM GSS or to increase the efficiency of the road transport and to create the excellence of export to provide the service to the customer as an attractive slogan,every trip."

"vision we strive to excellence organization transport all-inclusive road"

missionThe service, travel, management, and the public transport, the road quality, and all-inclusive to the customer and to expand Chain policies of the Group of Companies and create value for stakeholders
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: