ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพรา การแปล - ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพรา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมห

ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพราะว่า ฉันชอบมันและอยากพัฒนาทักษะภาษาและศึกษาในทุกด้านของภาษา ฉันคิดว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากในทุกๆคนและทุกหน่วยงานเป็นอยากมาก
สุดท้ายนี้ฉันหวังว่าอาชีพนี้จะทำให้ฉันและครอบครัวของฉันรวยและมีความสุข
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
In the future I want to be a teacher of English at Central Michigan University is famous in Thailand, because that I like it and want to improve their language and education in all aspects of the language.
.Finally, I wish to make my career and my family, wealthy and happy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
In the future I want to be a teacher of English in the University it is famous in the country once that Thai. I really like it and would like to develop language skills and education in all aspects of the language.
Finally, I hope that this career would make me and my family is rich and happy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
In the future I want to be a teacher in the English language, a place of worship team, well known in Thailand that I liked it, and wanted to uniformly develop language skills and education in all aspects of the language.
I hope that this last career this will make me and my family were rich and happy
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: