ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้อง การแปล - ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้อง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับค

ภาพนี้ฉันให้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อ. ไม่ว่าเรื่องอะไร ต้องผ่านไปได้ด้วยดี ทุกๆปัญหามีทางออกเราต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้น เพื่ออะไร? ก็เพื่อตัวเราจะได้มีความสุขอย่างที่เป็นอยู่ทุกๆวัน สิ่งไหนที่ทำให้บั่นทอนจิตใจ เราหลีกเลี่ยงได้. ใจเราสำคัญที่สุดที่จะต้องแข้มแข็ง. บนโลกนี้มีอีกมากมายที่จะมาทดสอบเรา อย่าท้อน่ะคนดี ให้มีกำลังใจตลอดไป.
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I gave this to me for those who are discouraged. No matter what. Be going well. Every problem has a solution, we need to accept and adapt it to what?So we will be happy to address every day. Anything that impairs the mind. We avoided. The most important is that we Khae strong. There are many on this earth to test us. I do not discourage it. I always have.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
This image, I, as an encouragement for people who are sad. No matter what the subject. Must be passed by. Every problem has a solution, we need to accept and adjust to it better? It's to the US will be happy, as they are every day. What makes mind banthon? We avoid it. We are the most important to khae makhaeng. On this earth there is much more to our matdotop. Don't be discouraged, there are those good people are all gone.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the picture, I for encouragement for people who are Ajarn not what it is to be passed by every problem there is no way out of us have to accept and to make it better for what?It is for the US will be happy, as ye are every day what where the strain his heart we could have been avoided. Mind, we will be the most important แข้ม appreciation to the world, there are many more to come to test we must not become discouraged? Good gave me encouragement Ajarn
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: