โครงงานเรื่องเครื่องบดอเนกประสงค์ (Mashed Machine) มีวัตถุประสงค์เพื่อ การแปล - โครงงานเรื่องเครื่องบดอเนกประสงค์ (Mashed Machine) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โครงงานเรื่องเครื่องบดอเนกประสงค์ (

โครงงานเรื่องเครื่องบดอเนกประสงค์ (Mashed Machine) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการบดพริก กระเทียม หรือเครื่องแกงต่างๆ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงมาก เครื่องแกงที่ได้จากการบดมีความละเอียด ไม่หยาบกระด้าง และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยทางคณะผู้จัดทำ ได้จัดทำเครื่องบดขึ้นมา 1 เครื่อง ภายใต้ชื่อที่ว่า เครื่องบดอเนกประสงค์ และได้ทำการเปรียบเทียบโดยการนำเครื่องแกงมาโขลกแบบดั้งเดิมด้วยครก และการใช้เครื่องบดอเนกประสงค์ แล้วนำเครื่องแกงที่ได้มาเปรียบเทียบกัน โดยวัดจากเนื้อของเครื่องแกงที่ได้ พบว่า เนื้อของเครื่องแกงที่ได้จากการโขลกแบบดั้งเดิม มีความหยาบ ไม่ละเอียด และต้องใช้แรงในการโขลกอย่างมาก ส่วนเนื้อของเครื่องแกงที่ได้จากการบดของเครื่อง มีความละเอียดมากกว่า และไม่ต้องใช้แรงมากเท่ากับการโขลก จึงสรุปได้ว่าเครื่องบดอเนกประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาต่างๆ ในการทำอาหารของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Project's purpose grinder (mashed machine) is intended to help consumers save time, crushed garlic, chilli or curry various Without using much force. Spices from the ground resolution.And to facilitate the consumers. By the author. Prepared the first grinding machine under that name. Versatile grinder. And compared with the traditional spices with a mortar to pound.Then the spices to be compared. โดยวัดจากเนื้อของเครื่องแกงที่ได้ พบว่า เนื้อของเครื่องแกงที่ได้จากการโขลกแบบดั้งเดิม มีความหยาบ ไม่ละเอียด และต้องใช้แรงในการโขลกอย่างมากResolution over And does not require much force as a pound. จึงสรุปได้ว่าเครื่องบดอเนกประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน To reduce problems.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Versatile grinder story project (Mashed Machine) is intended to help consumers save time, garlic, chilies or crushed in various curry without using force. Curry from crushing the resolution And as consumers. The Group has prepared a grinder 1, under the name of that function and the grinder has made a comparison by Curry and pounded with traditional mortar. Then Curry got compared. Measured from the flesh of the Curry. Found that the meat of the curry from traditional pounded. Roughness and no need to use force in the heavily pounded. There are more detailed and do not have to use as much force as the pounded. It concluded that the versatile grinder at the group have made suitable to be used in daily life to reduce the problem.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
a framework of universal grinding machine (Mashed Machine) is intended to help consumers save time in the mill and chili garlic or curry paste, not to have to force the curry paste from the mill is the resolution.and to help facilitate the consumer by creating a group of people have been created by the mill, and 1 under the name of the function that the mill and made a comparison with the curry paste with a traditional mortar pestle.and then put the curry paste. To compare them. by measuring from the flesh of the curry paste that is found that meat of the curry paste from a pound of traditional macro definition and not to use force in the pound.There is a more comprehensive and do not need to use as much as the strength of the pound, it could be concluded that the general-purpose grinding on the mission of the place. Created by appropriate in the implementation of daily life to reduce problems.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: