บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิ การแปล - บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิ

บทที่ 4
ผลการศึกษา

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิชาที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน ซึ่งเสนอผลการศึกษา โดยเสนอผลในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิรูปภาพ กราฟแปลผลข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลการดำเนินการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละวิชาที่เรียนจากแบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 ชุด
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Chapter 4


study.Preparation of project satisfaction in each math classes. มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน ซึ่งเสนอผลการศึกษา The results in the form of a table.Graph the data using the arithmetic mean
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Chapter 4


studyTo make the math work for customer satisfaction in each of the subjects studied. With the objective to explore the satisfaction of students in junior secondary classes of 50 people which offer proposed by the study results in the form of text. Table. The graph data is interpreted by using the arithmetic mean
.Performance study on
analysis surveys of high school students, beginning about customer satisfaction in each of the major lessons from the random questionnaire, for example, students of junior secondary level 50
series.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
CHAPTER 4


the studyTo create a framework of mathematical satisfaction in each subject with the objective to explore the satisfaction of students in Mathayom level at the beginning of the number 50 of people who submit the result of the study, the proposed in the form of the message tableThe translation graph Data by Using arithmetic average
The study
analysis of survey of Mathayom students at the beginning of each course to the satisfaction of the School survey from a random sample of the 50 students at the beginning of the Mathayom
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: